Δικαίωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης για   τους ναυαγοσώστες! Απαλλάσσεται από πρόστιμα 520.000€ 

Την απαλλαγή του Δήμου Αλεξανδρούπολης   των συνολικά 126 προστίμων ύψους 520.00€ που επιβλήθηκαν από το Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης για την μη έγκαιρη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών την περσινή περίοδο, αποφάσισε ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Σε συνέχεια νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών που αναγνώριζε ότι το νέο Προεδρικό Διάταγμα προκάλεσε σοβαρά  προβλήματα στους δήμους που ΧΩΡΙΣ δική τους υπαιτιότητα βρέθηκαν αντιμέτωποι με υπέρογκα πρόστιμα, λόγω της έλλειψης ναυαγοσωστών για την κάλυψη των αναγκών τους, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προχώρησε   σε ενδικοφανείς προσφυγές κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμων και δικαιώθηκε πετυχαίνοντας την απαλλαγήτου δήμου από πρόστιμα ύψους 520.000 ευρώ.Στην   απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης   Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής.

«Επειδή, από τις παραπάνω ενέργειες του   Δήμου Αλεξανδρούπολης, δεν καταλείπεται  αμφιβολία ότι ο δήμος Αλεξανδρούπολης προχώρησε διαδοχικά σε όλες τις νόμιμες   διαδικασίες, ως εκ τούτου δεν στοιχειοθετείται   η ύπαρξη υπαιτιότητας σε βάρος του, καθώς η κατ’ ουσίαν μη ναυαγοσωστική κάλυψη τωνακτών του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη θερινή περίοδο από 01-06-2021 έως 30-9-2021, δεν αποδεικνύεται ότι μπορεί να αποδοθεί σε άμεσο ή ενδεχόμενο δόλο, αλλάούτε σε βαριά ή ελαφριά αμέλεια των αρμοδίων οργάνων του ομώνυμου Δήμου,δεδομένου ότι από την αλληλουχία των γεγονότων του εν λόγω διαγωνισμού, δεν

διαπιστώνεται  έλλειψη της απαιτούμενης   επιμέλειας του μέσου συνετού και ευσυνείδητου ανθρώπου, πολλώ δε μάλλον επιδίωξη του ζημιογόνου αποτελέσματος ή πρόβλεψη αυτού   ως αναγκαστικής συνέπειας των πράξεων   τους, ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ότι συντρέχουν οι  προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου  τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 43 του Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248Α΄) για τη διαγραφή τωνσυνολικά 126 αποφάσεων υποβολής   προστίμων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης σε βάρος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, λόγω παράβασης τωνπαρ. 1(α) , 1( ζ), 1(ε) και 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/2021 (ΦΕΚ 166Α΄), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης». 

Μια ακόμη προσπάθεια στείρας  αντιπολιτευτικής  πρακτικής με βαρύγδουπες δηλώσεις, όπως «Οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες!», «τα ταμεία του Δήμου και κατ’ επέκταση οι δημότες θα επιβαρυνθούν με 520.000 ευρώ»,  «Αν είχαμε πάει σπίτιλοιπόν μετά τις εκλογές, όπως ζητούσαν επιτακτικά, τρέμουμε στην ιδέα του τι άλλο θα είχαν κάνει   χωρίς τις δικές μας παρεμβάσεις και τον   καθημερινό έλεγχο ασκώντας αντιπολίτευση», κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης έπεσε τελικά στο κενό. 

Ο επίλογος γράφτηκε και δυστυχώς για   αυτούς, των οποίων η μοναδική συμβολή ήταν να ψηφίσουν «παρών» στην άσκηση προσφυγής, ήταν η δικαίωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης!