Ερώτηση Γκαρά για αναπληρωτές και ωρομίσθιους καθηγητές της Ειδικής Αγωγής

Με την ερώτησή της προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ,  Αναστασία Γκαρά  παρουσιάζει στη Βουλή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν  κάθε χρόνο οι υποψήφιοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι καθηγητές της Ειδικής Αγωγής από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και από τον κλάδο ΔΕ1 του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.).

Αρχικά, στην ερώτηση, την οποία συνυπογράφουν ακόμη 33 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται ο αποκλεισμός  των υποψηφίων να υποβάλλουν αίτηση σε περισσότερες από μια περιφέρειες, σε αντίθεση με τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούνται στη Δημόσια Πρωτοβάθμια  και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό περιορίζει την ποιοτική κάλυψη των κενών καθώς εκπαιδευτικοί με υψηλό αριθμό μορίων συχνά αποκλείονται από  τη διαδικασία εξ’ αιτίας του εν λόγω γεωγραφικού περιορισμού.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο μη αποτελεσματικός τρόπος μοριοδότησης των υποψηφίων, καθώς παρατηρείται η ευχέρεια της εναλλαγής των κριτηρίων πρόσληψης ανάλογα με την εκτίμηση της σύνθεσης του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.  της εκάστοτε περιφέρειας, το οποίο είναι και αρμόδιο  για την αναγνώριση συνάφειας των κριτηρίων αυτών. Συγκεκριμένα, το κάθε Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και η κάθε Π.Δ.Ε. εκτιμούν και αποφασίζουν ανεξάρτητα για ζητήματα και κριτήρια μοριοδότησης που αφορούν στην ίδια εγκύκλιο και δε δεσμεύονται  ούτε από τις δικές τους προηγούμενες αποφάσεις.

Μεταξύ άλλων, η Βουλευτής ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό εάν προτίθεται να θεσπίσει ενιαία κριτήρια μοριοδότησης για τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του ΠΥΣΕΕΠ  και η  διαφάνεια της διαδικασίας, καθώς επίσης εάν υπάρχει η πρόθεση σύνταξης ενιαίων πινάκων αναπληρωτών Ε.Ε.Π- Ε.Β.Π. ώστε η σειρά κατάταξης να είναι δίκαιη, πανελλαδική και αξιοκρατική.

Αναλυτικά η ερώτηση όπως κατατέθηκε:

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

ΘΕΜΑ: Σύνταξη ενιαίων πινάκων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ και ενιαίων κριτηρίων μοριοδότησης τίτλων και προϋπηρεσίας από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Οι υποψήφιοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και από τον κλάδο ΔΕ1 του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) καλούνται κάθε χρόνο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) για πρόσληψη σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.

Βάση της εγκυκλίου η αίτηση μπορεί να γίνει αποκλειστικά σε μία περιφέρεια. Ο αποκλεισμός των υποψηφίων να υποβάλλουν αίτηση σε περισσότερες από μία περιφέρεια έχει ως αποτέλεσμα, σε κάποιες περιφέρειες να προσλαμβάνονται υποψήφιοι του ίδιου κλάδου με λιγότερα μόρια ενώ σε άλλες περιφέρειες υποψήφιοι με περισσότερα μόρια να μην προσλαμβάνονται. Αυτό προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μοριοδότηση.

Όσο αφορά στη μοριοδότηση των κριτηρίων πρόσληψης των αιτούντων, αρμόδιο για την αναγνώριση της συνάφειας είναι το ΠΥΣΕΕΠ της εκάστοτε Περιφέρειας σύμφωνα με το ΠΔ1/2003.

Κάθε ΠΥΣΕΕΠ έχει λοιπόν την ευχέρεια να ορίζει ή όχι τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου ή τη συνάφεια της προϋπηρεσίας μη δεσμευόμενο από τις αποφάσεις των λοιπών περιφερειακών Συμβουλίων. Η ευχέρεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα το κάθε ΠΥΣΕΕΠ και η κάθε ΠΔΕ να εκτιμούν και να αποφασίζουν ανεξάρτητα για ζητήματα και κριτήρια μοριοδότησης που αφορούν στην ίδια εγκύκλιο.

Επιπλέον παρατηρείται, ότι το κάθε ΠΥΣΕΕΠ δε δεσμεύεται ούτε από τις δικές του προηγούμενες αποφάσεις. Γεγονός που οδηγεί σε μία κατά το δοκούν εναλλαγή των κριτηρίων πρόσληψης ανάλογα με την εκτίμηση της σύνθεσης του ΠΥΣΕΕΠ. Η αναιτιολόγητη εναλλαγή γνώμης ως προς τη συνάφεια των τίτλων ή των προϋπηρεσιών εγείρει ερωτήματα σχετικά με τους παράγοντες που καθορίζουν τους λόγους, όπου τα μέλη του Συμβουλίου ενίοτε αμφιταλαντεύονται άλλη φορά προσδίδοντας και άλλη φορά όχι συνάφεια στους υποβαλλόμενους τίτλους και προϋπηρεσίες, με αποτέλεσμα να πλήττεται ουσιωδώς η αξιοπιστία του οργάνου και η διαφάνεια της διαδικασίας.

Είναι το λιγότερο αντιφατικό η απόφαση της συνάφειας συγκεκριμένου τίτλου ή προϋπηρεσίας  άλλοτε να προσδίδεται, άλλοτε να ανακαλείται ή και να επαναφέρεται κάθε έτος, ανάλογα με τα κριτήρια που θέτει η σύνθεση κάθε ΠΥΣΕΕΠ.

Ως αποτέλεσμα των ως άνω αναφερομένων, όσον αφορά στις προσλήψεις βάση της εγκυκλίου, εμφανίζονται παραδοξότητες όπως η κατοχή συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου να αποτελεί κριτήριο πρόσληψης σε μία περιφέρεια ενώ σε άλλη όχι. Η ίδια προϋπηρεσία να αναγνωρίζεται  ως συναφής από κάποιο ΠΥΣΕΕΠ ενώ από κάποιο άλλο όχι. Ο ίδιος μεταπτυχιακός τίτλος ή προϋπηρεσία να αναγνωρίζεται και έπειτα να ανακαλείται ή και να επαναφέρεται ακόμη και από το ίδιο ΠΥΣΕΕΠ.

Με τη διαδικασία αυτή ως έχει και δεδομένου, ότι βάση της εγκυκλίου η αίτηση μπορεί να γίνει αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια, ο αιτών ή η αιτούσα δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το ποια θα είναι η μοριοδότησή του, ώστε να εκτιμήσει τις πιθανότητές και να επιλέξει σε ποιά Περιφέρεια θα αιτηθεί.

 

Προκειμένου λοιπόν να είναι όχι μόνο αριθμητική αλλά και ποιοτική η κάλυψη των κενών σε ειδικότητες στην ειδική αγωγή.

Προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και συνέχεια  στις αποφάσεις τις

διοίκησης.

Προκειμένου να δίνονται ισότιμες ευκαιρίες για απασχόληση,

ερωτάται ο κος Υπουργός:

 

  • Σκοπεύει το Υπουργείο να συντάξει ενιαίους πινάκες αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ, όπως συμβαίνει και για τους υπόλοιπους αναπληρωτές-ωρομισθίους, ώστε η σειρά κατάταξης να είναι πανελλαδική και η διαδικασία διάφανη σε όλους;
  • Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να θεσπιστούν ενιαία κριτήρια μοριοδότησης των τίτλων και προϋπηρεσιών, ώστε όλοι οι αιτούντες να έχουν ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση;
  • Θα εξασφαλίσει το Υπουργείο την κοινοποίηση των κενών θέσεων προς τους υποψηφίους, η οποία τώρα γίνεται από τις ΠΔΕ;
  • Έχει εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης του ΠΔ1/2003, ώστε τα ΠΥΣΕΕΠ να έχουν δέσμευση απέναντι σε αποφάσεις άλλων ομοιόβαθμων ή και ανωτέρων Συμβουλίων (ΚΥΣΕΕΠ);