Ερώτηση Γκαρά για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάμου για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Ερώτηση για την αδυναμία έκδοσης πιστοποιητικού ικανότητας γάμου για τους Έλληνες υπηκόους του εξωτερικού κατέθεσε η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Έβρου, Αναστασία Γκαρά μαζί με ακόμη 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Με την ερώτηση τους προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, οι ερωτώντες βουλευτές εξέθεσαν το πρόβλημα που παρουσιάζεται τον τελευταίο χρόνο στους κατά τόπους Δήμους, Ληξιαρχεία και στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές κατά τη  διαδικασία της έκδοσης πιστοποιητικού ικανότητας γάμου για τους Έλληνες υπηκόους του εξωτερικού. Το φαινόμενο που παρατηρείται σε όλη την περιοχή της Θράκης, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, παρεμποδίζει τους πολίτες να ασκήσουν το συνταγματικό δικαίωμα της σύναψης γάμου,  γεγονός πρωτοφανές, ιδιαίτερα τη δεδομένη στιγμή που αρκετοί συμπολίτες μας διαμένουν στο εξωτερικό.

Με τις διατάξεις του μέχρι πρότινος ισχύοντος νόμου, οι ενδιαφερόμενοι ήταν σε θέση να εκδίδουν το πιστοποιητικό γάμου από τα Ληξιαρχεία και τους Δήμους, στα οποία ήταν εγγεγραμμένοι, έχοντας παραλάβει τα απαραίτητα δικαιλογητικά από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές της περιοχής που διαμένουν. Έπειτα από την ψήφιση του Ν. 4230/2014 (ΦΕΚ 18Α’/28.01.2014) η αρμοδιότητα έκδοσης πιστοποιητικού ικανότητας γάμου δόθηκε και στις  Προξενικές Αρχές της Ελλάδος, καθώς υπάρχει πλέον ένα ενιαίο πολύγλωσσο πιστοποιητικό για τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να τελέσουν γάμο στην αλλοδαπή  να μπορούν να εξυπηρετηθούνκαι στον τόπο διαμονής τους.

Παρ΄όλα αυτά σήμερα αρκετές Προξενικές Αρχές, όπως και οι κατά τόπους Δήμοι και τα Ληξιαρχεία δεν προχωρούν στην έκδοση του πιστοποιητικού, οι μεν διότι δεν έχουν λάβει σαφείς οδηγίες από το Υπουργείο Εξωτερικών και οι δε διότι ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4230/2014.

Μεταξύ άλλων, η βουλευτής ερωτά τους αρμόδιους υπουργούς με ποιές ενέργειες προτίθενται να επιλύσουν το ζήτημα, έτσι ώστε ο μεγάλος αριθμός των Ελλήνων υπηκόοων που διαμένει στο εξωτερικό να μπορεί να ασκήσει το συνταγματικό του δικαίωμα στο γάμο.

 

Αναλυτικά η ερώτηση όπως κατατέθηκε:

 Αθήνα  30/11/2015

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

– Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Εξωτερικών

Θέμα: Έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάμου για τους Έλληνες υπηκόους του εξωτερικού.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί σε όλη την περιφέρεια της Θράκης, αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές της Ελλάδας το ζήτημα της αδυναμίας έκδοσης πιστοποιητικού άδειας γάμου στους κατά τόπους Δήμους και ληξιαρχεία σε Έλληνες υπηκόους, κατοίκους του εξωτερικού, καθώς και στις αρμόδιες προξενικές αρχές. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, που η μαζική μετανάστευση των Ελλήνων προς το εξωτερικό αποτελεί χαρακτηριστικό φαινόμενο των καιρών, η παρεμπόδιση των πολιτών στην άσκηση του δικαιώματος της σύναψης γάμου, θεωρείται αντισυνταγματική και άδικη.

Έως την Κύρωση της Σύμβασης του Ν. 4230/2014 (ΦΕΚ 18Α’/28.01.2014), η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ικανότητας γάμου υπόκειντο στις διατάξεις του Ν. 1258/1982 και του Π.Δ. 391-1982. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδιδόταν από τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο ή την Κοινότητα όπου ήταν εγγεγραμμένος και απαιτούνταν μια σειρά δικαιολογητικών μαζί με  την ειδική αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να παραλάβουν από το αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο της χώρας που διαμένουν. Σε περίπτωση που αδυνατούσαν οι ίδιοι να μεταβούν στο Δήμο της περιοχής τους στην Ελλάδα, έπρεπε να παραλάβουν από τις Προξενικές Αρχές και την εξουσιοδότηση για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας από το εξουσιοδοτούμενο άτομο, το οποίο οριζόταν στην ειδική αίτηση του Προξενείου.

Με την Κύρωση της Σύμβασης του Ν. 4230/2014 (ΦΕΚ 18Α’/28.01.2014), ορίστηκε πως έκαστο συμβαλλόμενο κράτος, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, δεσμεύεται να εκδίδει το πρότυπο πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάμου, όπως προσαρτάται στην παρούσα Σύμβαση, κατόπιν αιτήματος ενός υπηκόου του ενόψει της τέλεσης του γάμου του στην αλλοδαπή και εφόσον ο εν λόγω υπήκοος πληροί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους που εκδίδει το πιστοποιητικό τις προϋποθέσεις σύναψης του εν λόγω γάμου. Ορίζεται μεταξύ άλλων πως οι αρμόδιες Αρχές για την έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας γάμου είναι τα κατά τόπους ληξιαρχεία της χώρας, το εποπτεύον αυτά Υπουργείο Εσωτερικών και οι διπλωματικοί και προξενικοί λειτουργοί στους οποίους έχει ανατεθεί εκ του νόμου η άσκηση ληξιάρχου.

Παρ’ όλα αυτά, οι ενδιαφερόμενοι σήμερα αντιμετωπίζουν το εξής πρόβλημα: Σε ορισμένες περιοχές, οι συμβαλλόμενοι Δήμοι δεν αναλαμβάνουν την έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας γάμου, καθώς έχουνε λάβει σαφείς οδηγίες από το εποπτεύον Υπουργείο Εσωτερικών και τη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης να μην προχωρούν στην έκδοση του πιστοποιητικού, καθώς όπως ορίζεται στο Ν. 4230/2014, αρμόδιοι για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού για τους Έλληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, είναι οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
Αντίστοιχα, οι Προξενικές Αρχές διαφόρων χωρών του εξωτερικού, ισχυριζόμενοι πως δεν έχουν λάβει σαφείς οδηγίες από το αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν προχωρούν στην έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας γάμου, και συνεχίζουν να ακολουθούν την παλαιότερη διαδικασία,  με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό, να παραμένουν στην αναμονή από τον Ιούνιο του 2015, οπότε και άρχισε να παρατηρείται το φαινόμενο αυτό.

Το παράδοξο της υπόθεσης έγκειται στο γεγονός πως υπάρχουν δήμοι, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου κατά το διάστημα αυτό έχουν εκδώσει  ανάλογα πιστοποιητικά άδειας γάμου, και οι αιτούντες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τον γάμο τους στο εξωτερικό.

Επειδή το δικαίωμα στη σύναψη γάμου έχει κατοχυρωθεί συνταγματικά και αποτελεί αναφαίρετο κομμάτι στην κοινωνική υπόσταση του κάθε πολίτη,

Επειδή ο αριθμός των Ελλήνων υπηκόων που διαμένει στο εξωτερικό είναι αρκετά μεγάλος, έπειτα από τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα της τελευταίας περιόδου,

Επειδή το κράτος οφείλει να μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της  ισχύουσας νομοθεσίας και να εξαλείφει τα κωλύματα που προκύπτουν από την παρερμήνευση των νόμων,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί : 

  1. Σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να αποσαφηνιστεί και να οριστεί η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάμου για τους Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στο εξωτερικό;
  2. Υπάρχει η πρόθεση να αρθεί η συσταλτική ερμηνεία και εφαρμογή του ανωτέρου νόμου αναφορικά με την εξαίρεση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών από την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού με σκοπό τη διευκόλυνση των Ελλήνων πολιτών του εξωτερικού;