Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ πρόκειται να προβεί σε συντήρηση των στεγάστρων εντός του Δημοτικού Κάμπινγκ Αλεξανδρούπολης, με απόφαση που υπεγράφη από τον πρόεδρό της Βασίλη Δέλκο σήμερα, 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, που έλαβε την έγκριση από όσα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμμετείχαν στη συνεδρίαση, «λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που συχνά εμφανίζονται στην περιοχή μας και δη στο παραλιακό μέτωπο και λόγω της ελλιπούς πρέπει πρωτίστως να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων αλλά και η λειτουργικότητά τους, με γνώμονα πάντα την αντοχή στον χρόνο.

Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη:

Α) η συντήρηση των δύο μεταλλικών στεγάστρων (αλλαγή – αντικατάσταση διχτυών σκίασης, με δίχτυ σκίασης προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία 90%, επεξεργασμένων καταλλήλως, με την τοποθέτηση δακτυλίων που να επιτρέπει την δέση τους επί των στεγάστρων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα αφαίρεσης κατά την λήξη της θερινής σεζόν και επανατοποθέτησής τους κατά την έναρξη κάθε επόμενης θερινής σεζόν,

Διαβάστε ακόμη  ὑψίπολις· ἄπολις ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν ξύνεστι τόλμας χάριν.

Β) και του ξύλινου στεγάστρου, ενισχύοντας – στηρίζοντάς το, με τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών υποστύλωσης και συγκεκριμένα εκτιμάται η ανάγκη τοποθέτησης είκοσι πέντε ξύλινων δοκών (κόντρες) με τα απαραίτητα συνοδευτικά υλικά τοποθέτησης – συναρμολόγησης.

Οι ως άνω εργασίες θα συντελεστούν με ευθύνη του αναδόχου, από εξειδικευμένο προσωπικό, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και νομιμότητας, με την χρήση ικριωμάτων, αν κριθεί απαραίτητο.

Το κόστος της ως άνω εργασίας, εκτιμάται στο ποσό των 10.000 € πλέον ΦΠΑ.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την συντήρηση των υπαρχόντων στεγάστρων θέσεων στάθμευσης Δημοτικού Κάμπινγκ, με την διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ανάδοχου και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες».