9 προσλήψεις στον Έβρο για την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας.

Οι συμβάσεις έχουν διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2016. Οι θέσεις  για τον Έβρο είναι:
Κ.Ε.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

Κ.Ε.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

Κ.Ε.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

Κ.Ε.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Για να διαβάσετε το κείμενο της ανακοίνωσης, κάντε κλικ εδώ

Ομοίως, για το σχετικό έντυπο αίτησης, κάντε κλικ εδώ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν συνημμένη στην προκήρυξη που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Υπηρεσία μας και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Λ. Συγγρού 83 Τ.Κ. 11745 Αθήνα και ώρες 9.00 με 17.00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης & Διασφάλισης Ποιότητας (τηλ. επικοινωνίας: 2109285106, 2109285109, 2109285129).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ Ή ΔΕ Η’ ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 24/11/2015 και λήγει στις 30/11/2015.