Αλεξανδρούπολη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες δικτύου οπτικών ινών

Από σήμερα 29 Ιουνίου μέχρι και τις 22 Ιουλίου αναμένεται να διαρκέσουν εργασίες επέκτασης δικτύου οπτικών ινών σε διάφορες περιοχές της Αλεξανδρούπολης, με την Αστυνομία να έχει αποφασίσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των εργασιών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση, στις παρακάτω οδούς θα τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση και θα υπάρξει έκτακτη και προσωρινή τροποποίηση κυκλοφορίας, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες επέκτασης δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας «WIND EΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» :

α) Ελευθερίου Βενιζέλου από την συμβουλή της με την οδό Ι. Καβύρη έως στην συμβουλή της με την οδό 14ης Μαΐου.

β) 14ης Μαΐου από την συμβουλή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως στην συμβουλή της με την οδό Βισβύζη.

γ) Βισβύζη από την συμβουλή της με την οδό 14ης Μαΐου έως στην συμβουλή της με την οδό Διονυσίου Σολωμού.

δ) Διονυσίου Σολωμού από την συμβουλή της με την οδό Βισβύζη έως στην συμβουλή της με την οδό Εθνικής Αντίστασης.

ε) Αυτοκράτειρας Θεοδώρας από την συμβουλή της με την οδό Εθνικής Αντίστασης έως στην συμβουλή της με την οδό Θράκης.

στ) Θράκης από την συμβουλή της με την οδό Αυτοκράτειρας Θεοδώρας έως στην συμβουλή της με την οδό Ανδρονίκου.

ζ) Τραπεζούντος από την συμβουλή της με την οδό Ανδρονίκου έως στην συμβουλή της με την οδό Κονδύλη.

η) Κονδύλη από την συμβουλή της με την οδό Τραπεζούντος έως στην συμβουλή της με την οδό Γεωργιάδη.

ι) Γεωργιάδη από την συμβουλή της με την οδό Κονδύλη έως στην συμβουλή της με την οδό Αγχιάλου.

ια) Αγχιάλου από την συμβουλή της με την οδό Γεωργιάδη έως στην συμβουλή της με την οδό Πάφρας.

ιβ) Πάφρας από την συμβουλή της με την οδό Αγχιάλου έως στην συμβουλή της με την οδό Γιαννούτσου.

ιγ) Γιαννούτσου από την συμβουλή της με την οδό Πάφρας έως στην συμβουλή της με την οδό Στενημάχου.

ιδ) Προέκταση Στενημάχου (δημοτική οδός Αλεξ/πολης – Παλαγίας) από την συμβουλή της με την οδό Γιαννούτσου έως στο ύψος των εγκαταστάσεων του κέντρου υψηλής τάσης της ΔΕΗ.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα εφαρμόζονται ανάλογα οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

– Στις οδούς μονής κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται τμηματικά η στένωση της πλευράς του ρεύματος κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού που θα λαμβάνουν χώρα οι εργασίες και η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προς το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων.

– Στις οδούς διπλής κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται τμηματικά η στένωση της πλευράς του ρεύματος κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού που θα λαμβάνουν χώρα οι εργασίες και η κίνηση των οχημάτων προς το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας, το πλάτος του οποίου θα είναι τουλάχιστον 2,75 μέτρα, θα είναι εναλλάξ σε ίσο χρόνο, με την βοήθεια προσωπικού του αναδόχου του έργου, οι οποίοι θα είναι ενδεδυμένοι με κατάλληλο εξοπλισμό(ανακλαστική ενδυμασία, σημαίες κ.λ.π).

– Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας από ώρες 07.00 έως τις 15.00, σε στάδια και αφού απομακρυνθεί η εργοταξιακή σήμανση η οδός θα αποδίδεται στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.

Όπως επισημαίνεται, οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ. Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).

Μετά το πέρας των εργασιών η σήμανση θα απομακρυνθεί και οι οδοί θα παραδοθούν στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρές από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλείς για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Η Γνώμη