Αποκεντρωμένη για το μισθό του προέδρου της ΔΕΥΑΑ: 1.710 ευρώ (μεικτά) μηνιαίως 

Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ για τον καθορισμό της μηνιαίας αποζημίωσης του προέδρου της Χαράλαμπου Μιχαηλίδη ενέκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

Σε απόφασή της, για την οποία έχει λάβει  υπόψη την απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης, αναφέρει:

«Καθορίζουμε το ύψος της αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης Νομού Έβρου κου Χαράλαμπου Μιχαηλίδη του Στυλιανού (ΑΔΤ ΑΟ-261321), για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στην επιχείρηση, στο ποσό των χιλίων επτακοσίων δέκα ευρώ (1.710,00 €), μεικτά μηνιαίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 3 του ν.1069/80 (ΦΕΚ 191Α΄) «Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης» όπως ισχύει, μέχρι τη λήξη της θητείας του». Για το 2022, η συνολική δαπάνη για τις αποζημιώσεις του προέδρου ανέρχεται σε 20.713,20 €.

Διαβάστε ακόμη  Νέο ΚΕΠ και Δημοτικό Ιατρείο από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης στη Χηλή

Επίσης, με άλλη απόφαση της Αποκεντρωμένης, ορίζεται ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ τον Παναγιώτη Αγγελίδη, με πλήρη απασχόληση και τις

ακόλουθες αρμοδιότητες :

• Παρακολούθηση σύμβασης Ιατρού Εργασίας,

• Παρακολούθηση σύμβασης Τεχνικού Ασφαλείας,

• Παρακολούθηση συμβάσεων προμήθειας μέτρων ατομικής προστασίας και γάλακτος,

• Παρακολούθηση σωστής εφαρμογής και τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων

κατά covid 19.

Επίσης, καθορίζεται η αποζημίωσή του στο ποσό των 1.092 €, μεικτά μηνιαίως, μέχρι 31.12.2023.

Οι αποφάσεις:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A44%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%9B2%CE%9F?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A879%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%A7%CE%970?inline=true