Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ορεστιάδας με απόφαση του Δημάρχου κ. Μαυρίδη. Αναλυτικά σύμφωνα με την απόφαση που ανέβηκε στη Διαύγεια, ο Δήμαρχος ορίζει:

 1. Τον κ. Αργυριάδη Πέτρο του Σιδέρη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Τριγώνου , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική
  ενότητα.
  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική
  ενότητα.
  • Την μέριμνα για την διατήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα σε
  κατάσταση καλής λειτουργίας.
  • Την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  • Την αναπλήρωση των ληξιάρχων.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
  • Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το
  εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.
  • Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
  Καθαριότητας & Πρασίνου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για όλες τις αρμοδιότητές
  τους σε συνεργασία όμως πάντοτε και αποκλειστικά με τους αντίστοιχους καθ’ ύλην αρμόδιους
  αντιδημάρχους.
 2. Τον κ. Σταματίου Δημήτριο του Χρήστου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική
  ενότητα.
  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική
  ενότητα.
  • Την μέριμνα για την διατήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα σε
  κατάσταση καλής λειτουργίας.
  • Την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  • Την αναπλήρωση των ληξιάρχων.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
  • Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το
  εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.
  • Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
  Καθαριότητας & Πρασίνου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για όλες τις αρμοδιότητές
  τους σε συνεργασία όμως πάντοτε και αποκλειστικά με τους αντίστοιχους καθ’ ύλην
  αρμόδιους αντιδημάρχους.
 3. Τον κ.Καραγιάννη Γεώργιο του Καλούδη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική
  ενότητα.
  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική
  ενότητα.
  • Την μέριμνα για την διατήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα σε
  κατάσταση καλής λειτουργίας.
  • Την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  • Την αναπλήρωση των ληξιάρχων.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
  • Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το
  εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.
 4. Τον κ. Αρχοντίδη Αρχοντή του Αδαμάντιου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Βύσσας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική
  ενότητα.
  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική
  ενότητα.
  • Την μέριμνα για την διατήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα σε
  κατάσταση καλής λειτουργίας.
  • Την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  • Την αναπλήρωση των ληξιάρχων.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
  • Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το
  εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.
 5. Τον κ.Πάλλα Δημήτριο του Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Την Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, και έκδοσηυπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής (εκτός αποφάσεων
  προκηρύξεων ,πρόσληψης ,διορισμού , υπηρεσιακών μεταβολών , αξιολόγησης & πειθαρχικής
  διαδικασίας υπαλλήλων όλων των Διευθύνσεων – Τμημάτων κλπ).
  • Την Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμό της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και έκδοσηυπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής (εκτός αποφάσεων
  ανάληψης υποχρέωσης ).
  • Την άσκηση καθηκόντων ως προέδρου επιτροπής άρθρου 1 ΠΔ 270/1981.
  • Την Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμό της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π και έκδοση-υπογραφή όλων των
  σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
  • Την χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
  • Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα
  αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ.
  Δήμαρχο)
  • Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας
  ζωής κλπ σε θέματα αρμοδιότητάς του.
  • Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το
  εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.
 6. Τον κ. Καραγιάννη Γεώργιο του Καλούδη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Την Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας &
  Πρασίνου , και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας
  αυτής (εκτός αποφάσεων προκηρύξεων, συμβάσεων κλπ).
  • Την Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμό αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
  και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτού.
  • Υπεύθυνος του προγράμματος παροχής κοινωφελούς εργασίας.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
  • Την χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
  • Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα
  αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ.
  Δήμαρχο)
  • Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας
  ζωής κλπ σε θέματα αρμοδιότητάς του.
  • Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το
  εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.
 7. Τον κ. Αρχοντίδη Αρχοντή του Αδαμάντιου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Την Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , και έκδοσηυπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής (εκτός αποφάσεων
  προκηρύξεων, συμβάσεων , ανάθεσης προμηθειών – εργασιών κλπ).
  • Την Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμό της Διεύθυνσης Πολεοδομίας , και έκδοση-υπογραφή
  όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
  • Την χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
  • Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα
  αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ.
  Δήμαρχο)
  • Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας
  ζωής κλπ σε θέματα αρμοδιότητάς του.
  • Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το
  εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.