Δέκα SOS για να λάβετε επιδότηση τόκου για πέντε μήνες

Έως και τις 31 Αυγούστου μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν ή πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, ώστε να λάβουν με τη μορφή επιδότησης το σύνολο των τόκων των ενήμερων δανείων που κατέβαλαν για το διάστημα Απριλίου – Αυγούστου 2020. Υπογραμμίζεται ότι ως βασική προϋπόθεση λήψης της ενίσχυσης, τίθεται η δέσμευση της επιχείρησης να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε στις 19 Μαρτίουέως το τέλος του 2020.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης για τις μικρομεσαίες που έχουν ενήμερα δάνεια, έχει προϋπολογισμό750 εκατ. ευρώ και στόχος είναι να καλυφθούν οι υποχρεώσεις περίπου 100.000 επιχειρήσεων. Ωστόσο όπως προέκυψε από την εκκαθάριση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έως τις 30/6/2020, στο πρόγραμμα επιδότησης εντάσσονται 20.976 αιτήσεις επιχειρήσεων (εκ των 73.781 που υπέβαλαν αίτηση) με το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην επιδότηση τόκων να ανέρχεται στα 151,4 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι η αρχική πρόβλεψη ήταν η κάλυψη των τόκων για το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου με την προοπτική επέκτασής του έως τον Αύγουστο, κάτι που έγινε, τόσο λόγω της κυβερνητικής βούλησης, όσο και λόγω και του υψηλού ποσού που παρέμεινε αδιάθετο.

Στο Euro2day.gr καταγράφουμε σήμερα τα δέκα σημεία που θα πρέπει να γνωρίζει η κάθε ενδιαφερόμενη για το πρόγραμμα, επιχείρηση.

1. Τι καλύπτει το πρόγραμμα

Η επιδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους, καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων και δη επιχειρηματικών δανείων τακτικής λήξης, ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης, περιλαμβανομένων:

 • Τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων,
 • Δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης.

Τονίζεται ότι τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31 Δεκεμβρίου του 2019, δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του περσινού έτους. Σημειώνεται ότι δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας, ενώ δεν είναι επιλέξιμα κοινοπρακτικά δάνεια. Οι σχετικές δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν χορηγηθεί πριν από την 1η Απριλίου 2020.

2. Ποιοι έχουν δικαίωμα επιδότησης

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση είναι οι ακόλουθες:

 1. Λήπτες της ενίσχυσης, δηλαδή εταιρείες που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, οι οποίες στις 19 Μαρτίου δραστηριοποιούνταν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Πρόκειται για εταιρείες που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους και έχουν τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ.
 2. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, πρέπει να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
 3. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.
 4. Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31η Δεκεμβρίου του 2020 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν τη 19η Μαρτίου.
 5. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει η κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.
 6. Επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μπορούν να λάβουν και τη συγκεκριμένη ενίσχυση.
 7. Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

3. Πού και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: “Επιδότηση Τόκων μμε Υφισταμένων Δανείων Πληττόμενων από Covid 19”.

Ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η οποία αφορά το σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεών του προς αυτό. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ο λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται σωρευτικά να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία του ΠΣΚΕ, να επισυνάψει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται και να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση, ενώ οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Σημειώνεται ότι ο κάθε δυνητικός λήπτης, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος, θα πρέπει να κάνει εγγραφή στο ΠΣΚΕ με βάση τις οδηγίες που θα βρει στο σύστημα.

Το σύνολο των δικαιολογητικών που θα επισυναφθούν στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να έχει συνολικό μέγεθος μικρότερο των 5MB. Οι παραπάνω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί. Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου pdf, zip ή και rar.

4. Πότε γίνεται η αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ακολουθεί την άμεση διαδικασία και γίνεται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω του ΠΣΚΕ κατά τη σειρά υποβολής τους στο σύστημα. Ειδικότερα, οι αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οριστικοποιούνται είναι διαθέσιμες προς επιβεβαίωση της τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων από τα αρμόδια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ μέσω του ΠΣΚΕ τα στοιχεία των αιτήσεων είναι διαθέσιμα (σε διάφορες μορφές) για τη χρήση τους από τους εμπλεκόμενους φορείς.

5. Πότε και πώς γίνεται η καταβολή

Βάσει των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο ΠΣΚΕ, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

 1. Επιβεβαιώνουν την τήρηση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων βάσει των αναγραφόμενων στα δικαιολογητικά που επισυνάπτει ο λήπτης στο ΠΣΚΕ και ενημερώνουν το ΠΣΚΕ με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.
 2. Προχωρούν στην καταβολή της ενίσχυσης στους λήπτες της ενίσχυσης, σε μηνιαία βάση, ανάλογα των προβλέψεων της οικείας δανειακής σύμβασης, ενημερώνοντας για το ποσό της καταβληθείσας επιχορήγησης το ΠΣΚΕ με τον προσφορότερο τρόπο.

Σε περίπτωση που η δανειακή/πιστωτική σύμβαση δεν προβλέπει μηνιαίες καταβολές, αλλά καταβολές μεγαλύτερου διαστήματος, καταβάλλονται κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην απόφαση ενίσχυσης.

6. Τι ισχύει για καταβολές πριν την έγκριση της αίτησης

Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε στα μέσα Απριλίου, διευκρινίζεται ότι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1η Απριλίου 2020 και αφορούν δόσεις καταβλητέες εντός του Απριλίου 2020 και πριν από την έγκριση της αίτησης, καλύπτονται από το πρόγραμμα ενίσχυσης. Σε αυτήν την περίπτωση η καταβολή της ενίσχυσης θεωρείται ότι καλύπτει το εν λόγω διάστημα και τα ήδη καταβεβλημένα ποσά συμψηφίζονται με λοιπές οφειλές του λήπτη στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με ευθύνη του ιδρύματος.

7. Πώς ενημερώνονται οι δικαιούχοι

Για τους λήπτες της ενίσχυσης, για τους οποίους το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό, ενημερώνεται το ΠΣΚΕ για το προβλεπόμενο συνολικό ποσό της ενίσχυσης που τους αναλογεί, ήτοι το ποσό των προβλεπόμενων συμβατικών τόκων. Έκαστος των ληπτών ενημερώνεται για την έγκριση της πρότασής του από την αλλαγή κατάστασης στο ΠΣΚΕ και τη λήψη σχετικού αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος από το σύστημα με την ένδειξη “Η αίτησή σας με αριθμό (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός αίτησης από το ΠΣΚΕ) για την πρόσκληση (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός πρόσκλησης από το ΠΣΚΕ) εγκρίθηκε με ημερομηνία έγκρισης (συμπληρώνεται αυτόματα η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης από το ΠΣΚΕ) και για ποσό ενίσχυσης (συμπληρώνεται αυτόματα από το ΠΣΚΕ)”. Ως ημερομηνία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων στο ΠΣΚΕ για την κάθε πρόταση από το οικείο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

8. Πώς γίνεται ο έλεγχος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης για το σύνολο των υποβληθεισών προτάσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ήτοι μετά την 31η Αυγούστου 2020, η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ (διαχειριστική αρχή του τομέα Βιομηχανίας, Εμπορίου και Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης) επιβεβαιώνει ότι για το σύνολο των ληπτών της ενίσχυσης, το συνολικό ποσό που έλαβε έκαστος, δυνάμει του εν λόγω μέτρου ενίσχυσης, δεν ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Η επιβεβαίωση γίνεται ηλεκτρονικά με έλεγχο των στοιχείων του ΠΣΚΕ.

9. Τι γίνεται στην περίπτωση υπέρβασης των ορίων

Στην περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ποσού, αναζητείται το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στους τόκους της τελευταίας χρονικά εγκεκριμένης προς ενίσχυση κατά την αξιολόγηση δανειακής σύμβασης ή σύμβασης πίστωσης/αλληλόχρεου, βάσει της ημερομηνίας οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ.

Η επιστροφή του ποσού γίνεται εντόκως με το επιτόκιο του επιχορηγούμενου δανείου. Σε αυτήν την περίπτωση ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης.

10. Τι ισχύει στην περίπτωση μη διατήρησης του προσωπικού

Όπως προαναφέρθηκε, με βάση τους όρους του προγράμματος ο λήπτης της ενίσχυσης οφείλει να απασχολεί στις 31 Δεκεμβρίου 2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19 Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Για τον λόγο αυτόν, εντός του Ιανουάριου του 2021, η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει έλεγχο επιβεβαίωσης της προαναφερόμενης υποχρέωσης.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Οι λήπτες που δεν διατήρησαν την απασχόληση υποχρεούνται σε ολική επιστροφή της επιχορήγησης, εκτός εάν προβούν στην εκ των υστέρων τήρηση αυτής για τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Σταμάτης Ζησίμουs.zisimou@euro2day.gr

Πηγή

euro2day.gr