Διαγωνισμός για υπηρεσίες φύλαξης του λιμένα προκήρυξε ο ΟΛΑ 

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης της λιμενικής εγκατάστασης Αλεξανδρούπολης, αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε.», με συνολικό προϋπολογισμό 100.000€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Ο ανάδοχος, μεταξύ άλλων, θα αναλάβει την εκτέλεση περιπολιών και ερευνών ασφαλείας, τη διενέργεια ελέγχων σε πρόσωπα και οχήματα κλπ

Αναλυτικά η προκήρυξη:

https://www.ola-sa.gr/Portals/0/Na_files/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%2001_2022.pdf