Δήμος Αλεξανδρούπολης: Θα συνεδριάσει η επιτροπή του Δήμου για τον αποχαρακτηρισμό – διεκδίκηση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης

Προς μέλη της Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου με έργο τη διεκδίκηση – αποχαρακτηρισμό της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης:          -κ. Παπανικολόπουλο Νικόλαο
          -κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελένη
          -κ. Δαστερίδη Ηλία
          -κ. Δέλκο Βασίλειο
          -κ. Πετρίδη Κωνσταντίνο
          -κ. Ναϊτίδη Ιωάννη
          -κ. Λαμπάκη Ευάγγελο
          -κ. Μυτιληνό Ευάγγελο
          -κ. Μιχαηλίδη Παύλο
          -κ. Σεφεριάδη Σάββα


          Κοινοποίηση:
          -Γραφείο Δημάρχου

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Παρασκευή 24.02.2023 και ώρα 12:30 στην Τακτική Συνεδρίαση του Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010), με έργο  τη διεκδίκηση – αποχαρακτηρισμό της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης,  λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε ακόμη  “Μητσοτάκηηηη!” φώναζαν τα παιδιά μες στην πλατεία 

  • τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει σήμερα,
  • την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 8506/10-03-2023 (ΦΕΚ 703/10-02-2023 τ. Β΄),
  • την αριθμ. πρωτ. 67/23624/14.04.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,
  • το άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (309/2012 Α.Δ.Σ.),
  • τις  αριθμ. 25/2023 και 231/2022 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου,

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αποτύπωση της υφιστάμενης συνθήκης στη Δυτική Χερσαία Ζώνη Λιμένος Αλεξανδρούπολης, διαμόρφωση διεκδικητικού πλαισίου, επεξεργασία νομικών και πολιτικών ζητημάτων και διαμόρφωση προτεραιοτήτων (Εισηγ. κ. Δήμαρχος )