Έκτακτες προσλήψεις στο Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης της Ε.Ε.Δ.Π.Μακεδονίας-Θράκης θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο(2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ

Δασολόγων και ένα (1) υπαλλήλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, που προβλέπεται να κατανεμηθούν στο Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης.

Η έναρξη της απασχόλησης ορίζεται:

Από την 19η Αυγούστου2023 ημερομηνία κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το αρ. Α3121/19-08-2023έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Βασικό κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων θα είναι η εντοπιότητα και σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, αυτές θα καλυφθούν από υποψήφιους με μόνιμη κατοικία άλλου Δήμου και κατά σειρά προτεραιότητας της Π.Ε. που αφορά η θέση και έπειτα άλλης Π.Ε. της χώρας.

Διαβάστε ακόμη  ΜέΡΑ25: Επιτρέπουν πάλι το κυνήγι όλων των ζώων που απέμειναν στον καμένο Έβρο

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχουν κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α’ 65).

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dasale@eedpmt.ypen.gr, από Πέμπτη 05/10/2023 μέχρι και την Τρίτη 10/10/2023