Κατάργηση του περιορισμού δόμησης για το ύψος των εγκαταστάσεων της «Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης»

Στην «έγκριση κατά παρέκκλιση όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού (ΘΗΣ) Έβρου συνδυασμένου κύκλου της εταιρείας “ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.”» προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης  μετά από σχετικό αίτημα της εταιρείας, στην οποία μέτοχοι είναι η ΔΕΠΑ, η ΔΕΗ και φυσικά ο Όμιλος Κοπελούζου

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που δημοσιεύουμε σήμερα, «το σύνολο και η ιδιαιτερότητα των εγκαταστάσεων της εν λόγω μονάδας και κυρίως η ανελαστικότητα των λειτουργικών απαιτήσεων της, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση της καθώς και το απαιτούμενο περιβαλλοντικό προφίλ για την αποτροπή επιβάρυνσης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθιστούν την έγκριση της απαιτούμενης παρέκκλισης των πολεοδομικών διατάξεων ως προς το ύψος απαραίτητη. Όπως εκτενέστερα αιτιολογείται στην τεχνική έκθεση, το ύψος ορισμένων εκ των νέων κατασκευών που αφορούν σε κτίρια και εγκαταστάσεις υπερβαίνει το μέγιστο κατά κανόνα επιτρεπόμενο ύψος των 11,00 μ, εξαιτίας των ιδιαίτερων απαιτήσεων του μηχανολογικού εξοπλισμού…»

Διαβάστε ακόμη  Αναστάτωση στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης από υπερθέρμανση ανελκυστήρα

Συνολικά πρόκειται για τις εξής 14 εγκαταστάσεις:

-Κτήριο αεροστροβίλου – ατμοστροβίλου 34 μέτρα

-Ατμογεννήτρια ανάκτησης θερμότητας 41 μέτρα

– Καμινάδα/ καπνοδόχος HRSG 62 μέτρα

– Χώρος τροφοδοτικού νερού 12 μέτρα

– Ικριώματα 25 μέτρα

– Ικριώματα σωληνώσεων περιοχής Τροφοδοσίας Νερού 25 μέτρα

– Χώρος μετασχηματιστών 11,10 μέτρα

-Κτίριο ελέγχου 17,05 μέτρα

-Αερόψυκτος συμπυκνωτής 37,66 μέτρα

– Κτίριο επεξεργασίας κύριου ψυκτικού 11,05 μέτρα

-Χώρος καυσίμου αερίου 14 μέτρα

– Βοηθητικός λέβητας 30 μέτρα  

-Περιοχή αντλίων βοηθητικού συστήματος ψύξης ανεμιστήρα 12 μέτρα

– Φίλτρο εισόδου 19 μέτρα

Όπως παρατηρείται, ένα μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων της εταιρείας ξεπερνά κατά πολύ το όριο που υπάρχει για την περιοχή, γεγονός που φυσικά ήταν γνωστό από την αρχή. Όπως επίσης γνωστό ήταν πως όταν μιλάμε για τέτοιες επιχειρήσεις και οικονομικά συμφέροντα, κανένα όριο δεν είναι ανυπέρβλητο.

Η απόφαση αναλυτικά: