Κατάθεση τροπολογίας από τον Αν. Δημοσχάκη για τις καλύβες του Δέλτα

Τροπολογία κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου & Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ , Α.Δημοσχάκης την οποία συνυπέγραψαν οι Βουλευτές της ΝΔ Έβρου, Χ.Δερμεντζόπουλος & Σ.Κελέτσης, της Ροδόπης Ε.Στυλιανίδης & της Ξάνθης Σ.Τσιλιγγίρης .

Με αυτήν προβλέπεται η παράταση επί πλέον δυο (2) ετών σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 122 του Νόμου 4495/2017 στο πλαίσιο του υπό συζήτηση νέου Σ/Ν  με τον τίτλο «Κύρωση α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. “Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου /ιαμονής” (Α΄ 142), β) της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας” (Α΄ 145), γ) της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας” (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομικών.

Με την τροπολογία, ο βουλευτής μαζί με τους συναδέλφους του της Θράκης ,  αιτείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κ.Χατζηδάκη την χορήγηση επί πλέον διετούς παράτασης μέχρι να εκδοθεί το ρυθμιστικό Π Δ που θα δώσει την οριστική νομοθετική λύση για το καθεστώς λειτουργίας, τις χρήσεις του ΔΕΛΤΑ του ποταμού Έβρου καθώς & τις λοιπές λειτουργίες στον εν λόγω εθνικό δρυμό ! 

Η χρονική παράταση των δύο (2) ετών για την έκδοση του σχετικού ΠΔ, είναι καίριας σημασίας για την περιοχή, καθώς σε περίπτωση κατεδάφισης των Καλυβών θα διαταραχθεί η συνολική λειτουργία της .

Επίσης θα επιφέρει καίριο πλήγμα στα φυσικά πρόσωπα & στις επαγγελματικές ομάδες ( αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, κυνηγοί κ.ά) που δραστηριοποιούνται σε αυτή την απεριορίστου φυσικού κάλλους έκταση προκαλώντας αποσταθεροποίηση στα σύνορα σε μια ακριτική & νευραλγική περιοχή! 

Το σχετικό σχέδιο νόμου κατατίθεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια αύριο 13/11.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα αιτιολογική έκθεση και η προτεινόμενη τροπολογία : 

Τροπολογία στο σχέδιο Νόμου με τίτλο «Κύρωση α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. “Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής” (Α΄ 142), β) της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας” (Α΄ 145), γ) της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας” (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομικών.

Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο…

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύεται το κενό που δημιουργείται από την αδυναμία έκδοσης του προεδρικού διατάγματος για την προστασία της περιοχής του Δέλτα Έβρου εντός της αναφερόμενης στην παρ. 4 του αρ. 122 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προθεσμίας. Ειδικότερα, ο χρόνος εντός του οποίου υφίσταται υποχρέωση έκδοσης του ανωτέρω αναφερόμενου προεδρικού διατάγματος από τα δύο στα τέσσερα έτη, καθώς η διετή προθεσμία που εξέπνευσε στις 3 Νοεμβρίου 2019 χωρίς να καταστεί δυνατή η έκδοση του. Η δε αναστολή είσπραξης, επιβολής κυρώσεων και  ισχύς των διοικητικών πράξεων κατεδάφισης παύει να εξαρτάται από την προθεσμία αυτή, αλλά από τον χρόνο έκδοσης του προεδρικού διατάγματος.

Το συγκεκριμένο θέμα απασχολεί ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία, αφού οι αυθαίρετες κατασκευές της περιοχής αφορούν σε καλύβες που αποτελούν βασικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση των αναγκών όσων δραστηριοποιούνται σε αυτήν την περιοχή, η δε κατεδάφιση τους θα οδηγούσε πέραν του καίριου πλήγματος στους  επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και στην δραστική μείωση της απαραίτητης ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019

 Πίνακας Τροποποιούμενων – Καταργούμενων

Η παράγραφος 4 του άρθρου 122 ν. 4495/2017 (Α΄167)

«4. Οι κείμενες στο Δέλτα του Έβρου αυθαίρετες κατασκευές υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων ιγ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89, μετά την αποτύπωση τους σε προβολικό σύστημα ΕΣΓΑ 87 και την καταγραφή της χρήσης τους από το οικείο Δασαρχείο και εφόσον είναι σύμφωνες με το ειδικότερο περιεχόμενο και τους όρους του προεδρικού διατάγματος για την προστασία της περιοχής, το οποίο εκδίδεται κατά τη διαδικασία του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή κάθε κύρωσης ως και η ισχύς διοικητικών πράξεων κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Οι ως άνω κυρώσεις και μέτρα επιβάλλονται μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας αναστολής ως προς τις μη δυνάμενες να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος κατασκευές, λόγω ασυμβατότητάς τους με το ειδικό καθεστώς προστασίας της περιοχής, πιστοποιούμενου του τελευταίου από το Φορέα Διαχείρισης της περιοχής.»