Νέες Εκπτώσεις και Ευνοϊκότεροι Τρόποι Πληρωμής στα Τέλη Εξέτασης των Αιτήσεων των Επιχειρήσεων για After Sales Υπηρεσίες της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

ΗΕΤΒΑ ΒΙΠΕ σε συνέχεια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που αναπτύσσει στο πλαίσιο των γενικών  εξελίξεων που επηρεάζουν μεταξύ άλλων και την επιχειρηματική κοινότητα, προβαίνει σε νέες εκπτώσεις και ευνοϊκότερους τρόπους πληρωμής για τις after sales υπηρεσίες της προς τις επιχειρήσεις των Επιχειρηματικών Πάρκων.  

Ειδικά για τις συνεπείς επιχειρήσεις, δηλαδή τις επιχειρήσεις που είναι ενήμερες ως προς τις οικονομικές  υποχρεώσεις τους προς την ΕΤΒΑ, εφαρμόζει Τιμολογιακή Πολιτική Εκπτώσεων.  

Στο πλαίσιο αυτό και κατ’ εφαρμογή των νέων Κανονισμών Λειτουργίας, που τέθηκαν σε ισχύ από τις  05/08/2023, προχωράει στην εφαρμογή έκπτωσης στα τέλη αξιολόγησης, που έχουν οριστεί από την ΕΤΒΑ  ΒΙΠΕ, προκειμένου για την εξέταση αιτημάτων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, απαλλάσσοντας ακόμα  και τελείως από τα τέλη τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από  κοινόχρηστες δαπάνες. 

Στόχος είναι να εδραιωθεί μια νέα συνεργασία αμοιβαίας κατανόησης και υποστήριξης στα  Επιχειρηματικά Πάρκα μεταξύ των επιχειρήσεων και της ΕΤΒΑ.

Όλες οι παρεχόμενες εκπτώσεις έχουν  ενσωματωθεί και είναι διαθέσιμες στο νέο τιμοκατάλογο που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο  (www.etvavipe.gr).