Νέο «χαστούκι» από Αποκεντρωμένη: Άκυρη σύμβαση Δήμου – Αναπτυξιακού Οργανισμού

Νέο «χαστούκι» από την Αποκεντρωμένη Μακεδονίας – Θράκης για τη δημοτική αρχή Ζαμπούκη και τον Αναπτυξιακό της Οργανισμό. Η Αποκεντρωμένη προχώρησε σε ακύρωση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία η δημοτική αρχή εισηγήθηκε την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό για την υλοποίηση του έργου: “Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής και Μεταφοράς των Οργανικών και Ανακυκλώσιμων Υλικών στον Δήμο Αλεξανδρούπολης – Pay as you throw – Gain as you short” η υπογραφή της οποίας τελεί υπό την αίρεση της ένταξης της πρότασης στο χρηματοδοτικό εργαλείο». Παρά το γεγονός ότι έχει περάσει πολύς καιρός από τη δημιουργία του Οργανισμού, εν μέσω αντιδράσεων της αντιπολίτευσης και των εργαζομένων του Δήμου, η δημοτική αρχή φαίνεται να μην γνωρίζει ακόμη ούτε τα βασικά για τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του.

Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρει η Αποκεντρωμένη στο σκεπτικό της απόφασής της, η απόφαση ακυρώνεται: 

«Επειδή, στην αριθμ. 200 εγκύκλιο (Με αριθμ. πρωτοκόλλου 37260/16-06-2020 και ΑΔΑ ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) του Υπουργείου Εσωτερικών για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς ΟΤΑ και ειδικότερα στην ενότητα «ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» στην οποία απαριθμούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες δύναται η  σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ αναπτυξιακών οργανισμών ΟΤΑ και δήμων δεν περιλαμβάνεται περίπτωση παραχώρησης αρμοδιότητας διενεργείας διαγωνισμού προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του δήμου στον εκάστοτε αναπτυξιακό οργανισμό ΟΤΑ.

Διαβάστε ακόμη  Τα σημεία των μαζικών δειγματοληψιών από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ - Πέμπτη 26 Ιανουαρίου

Επειδή, στα έχοντας υπόψη της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης δεν περιλαμβάνεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου Αλεξανδρούπολης περί  αδυναμίας διενέργειας του διαγωνισμού και της παραλαβής των υλικών της εν λόγω προμήθειας και παροχής υπηρεσιών συμβούλου.

Επειδή, με την εν λόγω προγραμματική σύμβαση μεταβιβάζεται από τον δήμο Αλεξανδρούπολης στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.” η αρμοδιότητα της υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών και της παραλαβής για την προμήθεια εξοπλισμού πιλοτικού προγράμματος και την παροχή υπηρεσίας Συμβούλου κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων…»

Αναλυτικά η δημοσιευμένη απόφαση στην Δι@ύγεια εδώ