Πως και από ποιον θα έπρεπε να διερευνηθεί το φριχτό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών;

Ένα άρθρο γνώμης του Θανάση Μανανά

Η σύσταση του Εθνικού Οργανισμού διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων έγινε από τον νόμο υπ’ αριθμόν 5014 ΦΕΚ 14 στις 21/1/2023 και ενώ βρίσκονταν ήδη σε δημόσια διαβούλευση από τις 24/12/2022 μέχρι 6/1/2023

Ο νόμος ο οποίος περιλαμβάνει 51 άρθρα καθορίζει το σκοπό και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Ως νομοθετική πρωτοβουλία ανήκει στο υπουργείο υποδομών και μεταφορών του παραιτηθέντος υπουργού Κώστα Καραμανλή.

Διαβάστε παρακάτω τον νόμο, ο οποίος ορίζει με τρόπο σαφή και αναλυτικό, τις ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να τελεστούν σχετικά με την διενέργεια ενός τόσο σοβαρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων σε μία τόσο σημαντική έρευνα.

Ακολουθούν συγκεκριμένα άρθρα της νομοθεσίας που αφορούν στην διερεύνηση σιδηροδρομικών ατυχημάτων:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.).

Η σύσταση του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. έγινε από τον νόμο υπ’ αριθμό 5014 ΦΕΚ 14 στις 21/1/2023 και ενώ βρίσκονταν  σε διαβούλευση από τις 24/12/2022 μέχρι 6/1/2023.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 : Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι: α. ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, β. η λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της Οδηγίας 94/56/ΕΚ (L 295), γ. η πλήρης προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο Κεφάλαιο V της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.)

Άρθρο 3 : Σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων

1. Συστήνεται αυτοτελής δημόσια υπηρεσία διερεύνησης ατυχημάτων και ασφάλειας μεταφορών, εποπτευόμενη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών», εφεξής καλούμενος «Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.», ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διερεύνηση των αεροπορικών ατυχημάτων πολιτικής αεροπορίας και των σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την επίτευξη και διατήρηση της ασφάλειας στις μεταφορές.

Άρθρο 4 : Συγκρότηση – Θητεία μελών συμβουλίου

1. Το συμβούλιο του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. συγκροτείται από πέντε (5) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου αυτού. Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους ικανότητα και εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. Ο Πρόεδρος και άλλα δύο (2) μέλη διαθέτουν επιστημονική γνώση και εμπειρία στον αεροπορικό τομέα και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και άλλο ένα (1) μέλος διαθέτουν επιστημονική γνώση και εμπειρία στον σιδηροδρομικό τομέα. Στις περιπτώσεις διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων, τις αρμοδιότητες του Προέδρου ασκεί ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Άρθρο 7 : Εκπροσώπηση του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

4. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρχών Διερεύνησης Ατυχημάτων της Πολιτικής Αεροπορίας (ENCASIA), που απαρτίζεται από τους επικεφαλής των αρχών διερεύνησης ασφάλειας σε κάθε κράτος μέλος ή, στην περίπτωση συνδυασμένης αρχής, τον επικεφαλής του οικείου κλάδου αεροπορίας, ή τους αντιπροσώπους τους. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. είναι μέλος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Φορέων Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (Δίκτυο ΝΙΒ).

Άρθρο 10 : Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Ατυχημάτων.

1. Συστήνεται στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. Αυτοτελής Μονάδα Μελετών και Διερευνήσεων Ατυχημάτων (Μονάδα), σε επίπεδο διεύθυνσης. Η Μονάδα υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και απαρτίζεται από τα κάτωθι γραφεία: α) Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. β) Γραφείο Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. γ) Γραφείο Πρόληψης, Μελετών, Ανάλυσης, Εφαρμογών και Στατιστικής.

2. Συστήνονται είκοσι μία θέσεις (21) προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: (α) είκοσι (20) θέσεις Διερευνητών, (β) μια (1) θέση δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, η οποία δεν είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, με αρμοδιότητες την παροχή νομικής υποστήριξης στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

Άρθρο 42 : Υποχρέωση διερεύνησης

1. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. διεξάγει έρευνα ύστερα από κάθε σοβαρό ατύχημα στο σιδηροδρομικό σύστημα της Ελλάδας. Στόχος της έρευνας είναι η βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας και η πρόληψη ατυχημάτων.

2. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. διερευνά τα ατυχήματα και τα συμβάντα που κάτω από διαφορετικές συνθήκες, θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα, μεταξύ των οποίων τεχνικές βλάβες στα διαρθρωτικά υποσυστήματα ή στα στοιχεία διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού συστήματος. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. αποφασίζει κατά πόσο πρέπει να διερευνηθεί ή όχι ένα τέτοιο ατύχημα ή συμβάν. Στην απόφασή του, λαμβάνονται υπόψη: α) η σοβαρότητα του ατυχήματος ή του συμβάντος, β) αν αυτό εντάσσεται σε μια σειρά ατυχημάτων ή συμβάντων σημαντικών σε επίπεδο συστήματος, ως σύνολο, γ) ο αντίκτυπός του στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων, δ) τα αιτήματα διαχειριστή υποδομής, διαχειριστή τροχαίου υλικού, σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων ή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3. Η έκταση των ερευνών και η διαδικασία που εφαρμόζεται κατά τη διεξαγωγή τους καθορίζονται από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 44 και 45, καθώς και σε συνάρτηση με τα διδάγματα που αναμένεται να συναχθούν για τη βελτίωση της ασφάλειας από το ατύχημα ή το συμβάν.

4. Η έρευνα δεν αφορά την απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης.

Άρθρο 43 : Ορισμοί

3. «Σοβαρό ατύχημα»: κάθε σύγκρουση ή εκτροχιασμός αμαξοστοιχιών, με έναν (1) τουλάχιστον νεκρό ή πέντε (5) ή περισσότερους σοβαρά τραυματισμένους, ή εκτεταμένες ζημίες στο τροχαίο υλικό, τις υποδομές ή το περιβάλλον, καθώς και κάθε άλλο ατύχημα με τις ίδιες συνέπειες και με προφανείς επιπτώσεις στη ρύθμιση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων ή τη διαχείριση της ασφάλειας. Ως «εκτεταμένες ζημίες» νοούνται οι ζημίες, οι οποίες μπορεί να εκτιμηθούν αμέσως από τον φορέα διερεύνησης ότι κοστίζουν συνολικά δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ τουλάχιστον.

Άρθρο 44 : Καθεστώς – διεξαγωγή έρευνας

1. Στους διερευνητές του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ή στους διερευνητές οποιουδήποτε αντίστοιχου φορέα διερεύνησης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στους διερευνητές ή τεχνικούς συμβούλους του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής της έρευνας, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, ο διαχειριστής υποδομής, καθώς και κάθε αρμόδια για τη δικαστική ανάκριση αρχή, υποχρεούνται να παρέχουν: α) άμεση πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος ή του συμβάντος, καθώς και στο σχετικό τροχαίο υλικό και τις εγκαταστάσεις υποδομής και τις εγκαταστάσεις ελέγχου και σηματοδότησης της κυκλοφορίας, β) δικαίωμα άμεσης καταγραφής των αποδεικτικών στοιχείων και ελεγχόμενης απομάκρυνσης των συντριμμιών, των εγκαταστάσεων ή στοιχείων υποδομής για εξέταση ή ανάλυση, γ) απεριόριστη πρόσβαση και δικαίωμα χρήσης των στοιχείων των συσκευών καταγραφής επί των αμαξοστοιχιών, καθώς και του εξοπλισμού εγγραφής φωνητικών μηνυμάτων και δεδομένων για τη λειτουργία του συστήματος σηματοδότησης και ελέγχου της κυκλοφορίας, δ) πρόσβαση στα αποτελέσματα της νεκροψίας των θυμάτων, ε) πρόσβαση στα αποτελέσματα της εξέτασης του προσωπικού του τρένου και του λοιπού σιδηροδρομικού προσωπικού που εμπλέκεται στο ατύχημα ή συμβάν, στ) δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων του εμπλεκόμενου στο ατύχημα ή συμβάν σιδηροδρομικού προσωπικού και λοιπών μαρτύρων και ζ) πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία που τηρούν ο διαχειριστής της υποδομής, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι για τη συντήρηση φορείς και η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Διαβάστε ακόμη  Πολιτική δραστηριότητα ΚΟ ΑΜΘ του ΚΚΕ

2. Η έρευνα του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. είναι ανεξάρτητη από τη δικαστική έρευνα, πραγματοποιείται όμως σε συνεργασία με τις αρμόδιες για τη δικαστική έρευνα ανακριτικές αρχές. Για τον σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. συνάπτει πρωτόκολλα συνεργασίας με τις αρχές που είναι αρμόδιες για οποιαδήποτε δικαστική έρευνα, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλους εμπλεκόμενους στα σιδηροδρομικά ατυχήματα φορείς, με σκοπό να τυποποιηθούν οι διαδικασίες συνεργασίας, συντονισμού και παροχής στοιχείων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Άρθρο 45 : Αρμοδιότητες Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανατίθεται στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. η διεξαγωγή ερευνών για άλλα σιδηροδρομικά ατυχήματα και συμβάντα πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. μπορεί να συνδυάζει τα καθήκοντα έρευνας, βάσει του παρόντος, με τα καθήκοντα διερεύνησης άλλων περιστατικών πέραν των σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων. Σε κάθε περίπτωση, τα καθήκοντα αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της διενεργούμενης έρευνας.

3. Εφόσον απαιτείται, και εφόσον δεν υπονομεύεται η ανεξαρτησία της έρευνας όπως προβλέπεται στην παρ. 2, ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. μπορεί να ζητά τη βοήθεια φορέων διερεύνησης άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης ή τη διενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων, αναλύσεων ή αξιολογήσεων.

4. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. συμμετέχει ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με άλλους φορείς διερεύνησης, με στόχο την κατάρτιση κοινών μεθόδων διερεύνησης και κοινών αρχών για την παρακολούθηση των συστάσεων ασφάλειας, καθώς και για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., με την υποστήριξη του Οργανισμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/796, καταρτίζει πρόγραμμα αξιολόγησης από ομότιμους φορείς για να παρακολουθούνται η αποτελεσματικότητα και η ανεξαρτησία του. Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.A.M., με την υποστήριξη της Γραμματείας της παρ. 2 του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/796, δημοσιεύει: α) το κοινό πρόγραμμα αξιολόγησης από ομότιμους φορείς και τα κριτήρια αξιολόγησης και β) ετήσια έκθεση επί του προγράμματος, στην οποία αναδεικνύονται πλεονεκτήματα και προτάσεις για βελτιώσεις. Οι εκθέσεις της αξιολόγησης από ομότιμους φορείς διαβιβάζονται σε όλους τους φορείς διερεύνησης και στον Οργανισμό και δύνανται να δημοσιεύονται.

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 50 : Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται: (α) Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και (β) Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. Το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ως άνω φορέων μεταφέρονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

3. Έως την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών της παρ. 2 του άρθρου 4, τα καθήκοντα διοίκησης του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ασκούν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος: α) το σύνολο της ακίνητης και της κινητής περιουσίας των καταργούμενων φορέων μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και εφεξής ο νέος φορέας υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο καταργούμενων φορέων, β) η εκτέλεση τυχόν εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμβάσεων μεταξύ τρίτων και της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων, μεταξύ τρίτων και της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, καθώς και εκκρεμείς δίκες συνεχίζεται με τους ίδιους όρους από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και γ) όλα τα υφιστάμενα ταμειακά υπόλοιπα μεταφέρονται στον νέο φορέα, ο οποίος συνεχίζει και την εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισμού.

6. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετεί στην Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και στην Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετατάσσεται και μεταφέρεται αυτοδικαίως με διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικά οι Διερευνητές μετατάσσονται και μεταφέρονται αυτοδικαίως με διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Βάσει της παρούσας νομοθεσίας λοιπόν, με ποιον τρόπο θα έπρεπε να διενεργηθεί η έρευνα του παρόντος δυστυχήματος;

Βάσει του νόμου που η ίδια η κυβέρνηση πέρασε η έρευνα του δυστυχήματος θα έπρεπε να γίνει από έναν πενταμελή οργανισμό ο οποίος διαθέτει 20 διερευνητές και όχι από μια τριμελή επιτροπή που ανακοίνωσε ο νέος υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Γεραπετρίτης. Δυστυχώς όμως βρισκόμαστε στην Ελλάδα και 48 μέρες μετά το ψήφισμα της νομοθεσίας αυτός ο οργανισμός, πιθανότατα δεν έχει στελεχωθεί και προφανώς ο πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων δεν έχει ενημερωθεί ότι βάσει του νόμου 5014 ΦΕΚ 14 και του άρθρου 50 παράγραφος 3 ότι προεδρεύει του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και άρα είναι ο μοναδικός πέραν των δικαστικών αρχών της χώρας που θα μπορούσε να εκκινήσει μια έρευνα σχετικά με το συγκεκριμένο δυστύχημα.

Ενώ μάλιστα η νομοθεσία, του επιτρέπει βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 45, να ζητήσει την αρωγή φορέων διερεύνησης άλλων κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης ή του οργανισμού για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε σιδηροδρομικά ατυχήματα. Από την στιγμή που ο ίδιος αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του νεοσύστατου αυτού οργανισμού, δεν έχουν την απαραίτητη εξιδεικευμένη γνώση σε σιδηροδρομικά ατυχήματα αλλά μόνο σε αεροπορικά, ευκόλως εξάγεται το συμπέρασμα ότι είναι μία ενέργεια στην οποία θα έπρεπε να έχει προβεί. Όλα αυτά πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπονομεύεται η ανεξαρτησία της διενεργούμενης και εν εξελίξει έρευνας.

Φυσικά αξίζει να αναφερθεί ότι με τον προγενέστερο νόμο υπ’ αριθμόν 4632 ΦΕΚ 159 14/10/2019 κεφάλαιο Ε’ και άρθρα 72 – 78 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που ψηφίστηκε επί υπουργίας Κώστα Καραμανλή, είχε δημιουργηθεί η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ.) η οποία όμως δεν είχε στελεχωθεί ποτέ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαμηνύει με κάθε τρόπο και μέσο ό,τι σκοπός της διενεργούμενης έρευνας, αναφορικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο χάσανε την ζωή τους 57 συνάνθρωποι μας, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση των θυμάτων, είναι να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις ευθύνες όσων οδήγησαν σε αυτό και να μην υπάρξει καμία απολύτως συγκάλυψη. Αλήθεια κ. Μητσοτάκη μπορείτε να μας απαντήσετε γιατί δεν ζητάται μέσω του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και του προέδρου του η συνδρομή άλλων ευρωπαϊκών κρατών με εμπειρία πάνω στην διερεύνηση σιδηροδρομικών ατυχημάτων εφόσον ο πρόεδρος του και τα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού δεν διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία πάνω στην διερεύνηση σιδηροδρομικών ατυχημάτων; Γιατί ενώ η διερεύνηση του δυστυχήματος θα έπρεπε να τελεστεί από μία 5μελή επιτροπή συνεπικουρούμενη από 20 διερευνητές αυτή διενεργείται με τόση προχειρότητα από μία 3μελή επιτροπή που όρισε ο νέος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γεραπετρίτης; Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα μέλη αυτής της επιτροπής από τον κ. Γεραπετρίτη;