Την προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε το Δ.Π.Θ. H θητεία των εσωτερικών μελών που θα εκλεγούν λήγει την 31η Αυγούστου 2026. Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 8.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες, ήτοι την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 8.00π.μ. έως τις 16.00.

Oι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol-staff@duth.gr. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας και πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της ή φέρει ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

Κάθε αίτημα υποψηφιότητας πρωτοκολλείται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει το αίτημά του/της. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από:

Διαβάστε ακόμη  Τα σημεία μαζικών δειγματοληψιών από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ σήμερα Τρίτη 4 Οκτωβρίου

• Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.

• Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του/της υποψηφίου/ υποψήφιας κωλύματα εκλογιμότητας. Υποψήφιος/α που κατέχει αξίωμα που είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. δηλώνει ότι γνωρίζει ότι εκπίπτει αυτοδικαίως από αυτό σε περίπτωση εκλογής του.

• Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, εφόσον το επιθυμεί ο/η υποψήφιος/α προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος μαζί με την υποψηφιότητά του. (προαιρετικό).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14.00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως την 21η -10-2022.

Η προκήρυξη των εκλογών σχετικά με την ανάδειξη των εσωτερικών μελών και η Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων αναφορικά με την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ολόκληρη την προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://duth.gr/Επικαιρότητα/προκηρυξη-για-την-εκλογη-εσωτερικων-μελων-του-συμβουλιου-διοικησησ-του-δημοκριτειου-πανεπιστημιου-θρακησ