Μια απίστευτα προκλητική εισήγηση ήρθε χθες στο περιφερειακό συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου ούτε λίγο ούτε πολύ η διοίκηση της περιφέρειας ζήτησε από το σώμα να εγκρίνει άδεια , έτσι ώστε η επιστημονική συνεργάτιδα του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Κ. Γιαλαμά να μπορεί να σχολιάζει και να παρουσιάζει εκπομπές σε τοπικό ΜΜΕ. Αλγεινή εντύπωση ακόμη προκάλεσε το γεγονός πως στην εισήγηση της η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας κ.α Κοσμίδου δεν αντιλήφθηκε καμμία σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ΠΑΜΘ και της ενασχόλησης της κυρίας Γιαλαμά. Δηλαδή για την κυρία εκτελεστική γραμματέα δεν προκύπτει κανένα ζήτημα το άτομο που συμβουλεύει και συνεργάζεται με την εκτελεστική εξουσία της περιφέρειας να της ασκεί παράλληλα και «κριτική». Η απόφαση που μόνο σε χώρες όπως η Β.Κορέα θα μπορούσε να περάσει από το περιφερειακό συμβούλιο , τελικά απορρίφθηκε με την πλειοψηφία όμως να την στηρίζει και να εκτίθεται ανεπανόρθωτα ακόμη μια φορά

Ολόκληρη η εισήγηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΒΡΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 40 Τ.Κ.: 68132, Αλεξανδρούπολη Τηλέφωνο : 25510-36500 Τηλεομοιότυπο: 25510-35300 Η-Ταχυδρομείο: antipevrou@pamth.gov.gr
Να σταλεί με e-mail Αλεξανδρούπολη 24-6-2020 Αρ. Πρωτ.: οικ. 1117
ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.Θ.
perifsymvpamth@gmail.com
Θέμα: Εισήγηση περί άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος της ειδικού συμβούλου Κυριακούλας Γιαλαμά του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου σύμφωνα με το αρ. 243 παρ. 8 Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθ 2 παρ. 1, αρθ. 4 παρ. 1, 4, 7, αρθ. 5 παρ. 1, 3, αρθ. 13 παρ. 1. του Συντάγματος.
Στα πλαίσια εφαρμογής της νομοθεσίας του Καλλικράτη περί ΟΤΑ σχετικά με τον ορισμό καθηκόντων Ειδικών Σύμβουλων, Επιστημονικών Συνεργατών και ειδικών Συνεργατών.
Λαμβάνοντας υπόψη

 1. Τους φορείς και αποδέκτες των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, τους περιορισμούς των δικαιωμάτων, τη συρροή και σύγκρουση δικαιωμάτων, την αρχή της αξίας του ανθρώπου, την ισότητα, την προσωπική ελευθερία και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, την προσωπική ασφάλεια, την συνταγματική τυποποίηση του ποινικού φαινομένου, την προστασία της ιδιωτική σφαίρας, την θρησκευτική ελευθερία την ελευθερία γνώμης και πνευματικής κίνησης, τα κοινωνικά δικαιώματα
 2. Τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις, οι οποίες κατοχυρώνουν τα ατομικά δικαιώματα ως νομικά ισότιμα και ισοδύναμα, όπως το Άρθρο 2, παρ.

1, το Άρθρο 4, παρ. 1, 4 και 7, το Άρθρο 5, παρ. 1 και 3, το Άρθρο 13, παρ.1 και το Άρθρο 26.

 1. Την εφαρμογή του άρθρου 243 Ν. 3853/2010 και ειδικότερα της παραγράφου 8.
 2. Σε κάθε περιφέρεια συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, για την κάλυψη των αναγκών του περιφερειάρχη και μία (1) για κάθε Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 160. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων.
 3. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί και είναι ανεξάρτητοι από το ειδικό Επιστημονικό προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών.
 4. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων της Περιφέρειας, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη, το περιφερειακό Συμβούλιο και τις επιτροπές της περιφέρειας, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Ειδικά οι Επιστημονικοί Συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών της περιφέρειας,
  2
Διαβάστε ακόμη  ΑΜΘ: Αύξηση κρουσμάτων covid19, ανησυχία και για τον ιό του δυτικού Νείλου

παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες της περιφέρειας, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον οικείο περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη.

 1. Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και Επιστημονικού Συνεργάτη, μπορούν όμως να εξαιρεθούν από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου, με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.
  Για όλα τα παραπάνω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ να επιτραπεί στην Κυριακούλα Γιαλαμά του Χρήστου, η οποία με τα ειδικά προσόντα: α) ως πτυχιούχος της σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, β) ως πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, γ) ως κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Σπουδές στην εκπαίδευση», και δ) ως έχουσα προγενέστερη ενασχόληση σε ΜΜΕ, δια της υπ’ αρ.4120/8-10-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2015/ Γ ́/ 29-10-2019 ορίστηκε ειδική σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για την υποβοήθηση του έργου του, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ίσης με την θητεία του, να ασκήσει παράλληλα επαγγελματική δραστηριότητα ως σχολιάστρια – παρουσιάστρια ενημερωτικών εκπομπών σε δημοσιογραφική τοπική επιχείρηση ΜΜΕ, για τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, και συγκεκριμένα από Παρασκευή μέχρι Κυριακή κατά τις απογευματινές ώρες (σύνολο 8 ώρες την εβδομάδα).
  3

Από αυτή την ενασχόληση δεν δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της ΠΑΜΘ και ιδιωτών ή νομικών προσώπων. Δεν υπάρχουν νομικά κωλύματα αποτελεσμάτων και ενεργειών και δεν πλήττεται η εικόνα της περιφέρειας ως σύνολο σύμφωνα με το νόμο και το Σύνταγμα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς
4