Πρόσκληση Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Παυλίδης» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η 12η τακτική συνεδρίαση για το 2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Ακολουθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Θέμα: Λειτουργία Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής (Μέγαρο Μουσικής).
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Ταπατζάς.

2. Θέμα: Διαχείριση περιστατικών επικίνδυνης οδήγησης διακινητών παράτυπων μεταναστών επί της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων.
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

3. Θέμα: Ασφαλτοστρώσεις του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ξάνθης.
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιρφάν Χατζηγκενέ.

4. Θέμα: Εμφάνιση αρκούδων στην περιοχή της Πάχνης της Π.Ε. Ξάνθης.
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιρφάν Χατζηγκενέ.

5. Θέμα: Δημοσίευση προσκλήσεων για την υλοποίηση έργων του νέου ΕΠΑ.
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Ταπατζάς.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 8ης τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΑΜΘ 2023.
Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τρύφων Εξάρχου.

2. Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μελέτης εργοταξιακής σήμανσης στα πλαίσια του έργου «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης κ. Κων/νος Κουρτίδης.

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100, Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την εκπόνηση ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Διερεύνηση μορφοδυναμικού καθεστώτος των ακτών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Προτάσεις αντιμετώπισης φαινομένων διάβρωσης χρήσει προηγμένων υπολογιστικών ομοιωμάτων», προϋπολογισμού 80.000,00 €. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. κ. Ευάγγελος Σταμπόλογλου.

4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δέκα τεσσάρων (14) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στην Π.Ε. Δράμας, μέσω συμμετοχής στο πρόγραμμα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, με δυνατότητα παράτασης. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ.

5. Έγκριση επιμήκυνσης – κατά 12 μήνες – του Προγράμματος ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στις υπηρεσίες της Π.Ε. Ξάνθης. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης κ. Κων/νος Κουρτίδης.

6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης 26/2022 (22SYMV011709357), για τη 2η τροποποίηση της σύμβασης 26/2022 παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας των Υπηρεσιών (κτιρίων) της Π.Ε. Ξάνθης για τα έτη 2021, 2022, 2023, λόγω αλλαγής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τον κατώτατο μισθό και το κατώτερο ημερομίσθιο. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης κ. Κων/νος Κουρτίδης.

7. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, λόγω αλλαγής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τον κατώτατο μισθό και το κατώτερο ημερομίσθιο.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. κ. Χάρις Αρμεντζίδης.

Διαβάστε ακόμη  Eurostat: Σε συνθήκες φτώχειας ένας στους τέσσερις στην Ελλάδα

8. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων, λόγω αλλαγής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τον κατώτατο μισθό και το κατώτερο ημερομίσθιο.Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. κ. Χάρις Αρμεντζίδης.

9. Έγκριση Πρακτικού Τροποποίησης τρεχουσών συμβάσεων φύλαξης κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω αλλαγής επωνυμίας του δεύτερου συμβαλλόμενου των συμβάσεων (συγχώνευση εταιρειών). Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού πέντε (05) ωφελούμενων και συγκεκριμένα έναν (1) Κατηγορίας Υ.Ε., έναν (1) Κατηγορίας Δ.Ε. και τρεις (3) Κατηγορίας Τ.Ε., με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στην ΠΑΜΘ/Π.Ε. Καβάλας, μέσω συμμετοχής στο πρόγραμμα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών, με δυνατότητα παράτασης. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καβάλας κ. Αλέξιος Πολίτης.

11. Έγκριση εφτά (07) θέσεων ανά εξάμηνο, πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων, για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και για πέντε (05) έτη, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2469/1997, αρχομένης από 01-12-2023. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

12. Εισήγηση καθορισμού του αριθμού των νέων αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, με τα αντίστοιχα δικαιώματα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Τσακίρης

13. Έγκριση του σχεδίου προκήρυξης χορήγησης εβδομήντα επτά (77) νέων αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, με τα αντίστοιχα δικαιώματα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και τεσσάρων (4) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υφιστάμενων κατόχων άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου άλλων Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με το Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α΄207), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Τσακίρης.

14. Έγκριση πρόσληψης δύο (02) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Αρχειοθέτης, στην Π.Ε. Ξάνθης Περιφέρειας Α.Μ.Θ., που αφορά το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης κ. Κων/νος Κουρτίδης.

15. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών 5ης, 6ης, 7ης, 9ης και 11ης συνεδρίασης έτους 2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.