Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου , 2023, 19:31:57
Αρχική ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Καλλιτεχνικό προσωπικό θα προσλάβει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για το Δημοτικό Ωδείο και το παράρτημα των Φερών. Τα άτομα που θα προσληφθούν θα είναι 16 και θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία στον τομέα της μουσικής κτλ. Οι προσλήψεις θα ξεκινήσουν μετά την απαραίτητη διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων.

Οι προσλήψεις αφορούν καλλιτεχνικό και διδακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία , έναντι αντιτίμου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του Δημοτικού Ωδείου και του Παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Φερών του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2018-19 και συγκεκριμένα , ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και επικουρικά ) προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για έναν (1) κωδικό θέσης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν , ότι μπορούν να συνάψουν μόνο μία σύμβαση με τον φορέα Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού ή Μουσικά Ιδρύματα εξωτερικού σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης (εφόσον υπάρχει ).

Διαβάστε ακόμη  Προσφυγή WWF και Greenpeace για την ακύρωση της άδειας του FSRU Αλεξανδρούπολης

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης , πρόσφατης έκδοσης.
6. Βιογραφικό σημείωμα.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
α)Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

β) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
γ) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ.641 32, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2551064161, 2551064219). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού και της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Δημοτικού Ωδείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου