Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης 14/9/2018

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 14/09/2018  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (27η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
  2. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού διδάκτρων Ωδείου, παραρτήματος αυτού Δημοτικής Ενότητας Φερών και Εργαστηρίου Εικαστικών (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών από το Δ.Σ. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  5. Ανανέωση της παραχώρησης διαφημιστικής εκμετάλλευσης στάσεων στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  6. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της επαύξησης ισχύος παροχής ρεύματος του γηπέδου Παλαγίας (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  7. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο 2/2018 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ουζουνίδης Γ.)
  8. Έγκριση της αριθ. 115/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, σχετικά με την ”6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018” (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
  9. Υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση ρέματος με έργα διευθέτησης στον οικισμό Άβαντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

 

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης