Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξ/πολης

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 06.06.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση (18η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα,σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10, το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 για τους παρακάτω λόγους:

Α)Για το πρώτο θέμα, επειδή είναι αναγκαίο να συγκροτηθούν οι επιτροπές διότι θα λήξει η μίσθωση του Νηπιαγωγείου.

Β)Για το δεύτερο θέμα, λόγω μη προβλεπόμενων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, εκτάκτως, το αμέσως προσεχές διάστημα.

Γ)Για το τρίτο θέμα, επειδή πρέπει να γίνει αναμόρφωση των εισηγούμενων Κ.Α., προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.

Δ)Για το τέταρτο θέμα, επειδή πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης των υδρονομέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, επαρκώς, οι ανάγκες άρδευσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Ε) Για το πέμπτο θέμα, επειδή πρόκειται να λήξει, άμεσα, η προθεσμία για την ένταξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2019-2020.

ΣΤ)Για το έκτο θέμα, επειδή, προκειμένου να ενταχθεί το έργο στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», πρέπει να συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019.

Ζ)Για το έβδομο θέμα, επειδή απαιτείται γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου από τη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου σύμφωνα με το Ν. 4258/2014.

Η)Για το όγδοο θέμα, επειδή είναι αναγκαία η παράταση του χρόνου της σύμβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες.

Θ)Για τα θέματα εννιά, δέκα και έντεκα, επειδή είναι αναγκαία η έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής των έργων, λόγω της αλλαγής των μελών των επιτροπών παραλαβής, οι οποίες, αποτελούνται από Δημοτικούς Συμβούλους.

Ι)Για το δωδέκατο θέμα, προκειμένου να συνεχιστεί, ομαλά και λειτουργικά, η εκτέλεση  των εργασιών του έργου.

ΙΑ)Για το θέμα δεκατρία, επειδή πρέπει να προχωρήσει  η εκτέλεση του έργου του θέματος, διότι πρέπει να αποκατασταθεί η αγροτική οδοποιία η οποία καταστράφηκε λόγω θεομηνίας.

ΙΒ)Για τα θέματα δεκατέσσερα και δεκαπέντε, επειδή πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα, τεχνικά και οικονομικά.

ΙΓ)Για τα θέματα δεκαέξι και δεκαεφτά, επειδή είναι αναγκαία η ονοματοδοσία δρόμων στους οικισμούς, προκειμένου να υπάρξει διευκόλυνση στην πρόσβαση των μέσων μαζικής μεταφοράς και των φορέων άμεσης επέμβασης, καλύτερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση των κατοίκων, προς αποφυγήν προβλημάτων και δυσάρεστων καταστάσεων λόγω αδυναμίας προσανατολισμού και εύρεσης συγκεκριμένης τοποθεσίας.

 1. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 και άρθρου 18 του Ν. 3467/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4257/2014. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 2. Έγκριση επιχορηγήσεων και συνδιοργανώσεων με Συλλόγους. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 4. Επιλογή για την πρόσληψη υδρονομέων έτους 2019. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης κατά το σχολικό έτος 2019-2020. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 6. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2019. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 7. Οριοθέτηση τμήματος του ρέματος Λουτρού στη θέση των Ιαματικών πηγών. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 8. Λήψη απόφασης για παράταση χρόνου της σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 2018-2019» της υπ’ αριθμόν 143/2018 μελέτης. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή σχαρωτού οχετού ομβρίων στη Μάκρη». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου Άνθειας – Αγνάντιας». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου σύνδεσης Αύρας – Συκορράχης». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.) 
 12. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018-2019 (Συντηρήσεις-διανοίξεις)». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 13. Ανακοίνωση του Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Φερών από θεομηνία» προϋπολογισμού 120.000,00€ με ΦΠΑ. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) – Ισοζυγίου του έργου «Κατασκευή και συντήρηση ποτιστρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Ισοζυγίου του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Νίψας». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 16. Ονοματοδοσία δρόμων στον οικισμό Απαλού. (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωαν.)
 17. Ονοματοδοσία δρόμων στον οικισμό Παλαγίας. (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωαν.)