Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Τετάρτη  23.11.2022 και ώρα 18:30 στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με:

  • το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006
  • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
  • το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τ. Α’),
  • την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 64786/11-11-2022 (ΦΕΚ 5783/11-11-2022 τ. Β΄),

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης  για το οικονομικό έτος 2021 (διαχειριστική περίοδος 01/01/2021-31/12/2021)  (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
  2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το  οικονομικό έτος 2021  (ισολογισμός και κατάσταση  αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα  οικ. έτους 2021) (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)
Διαβάστε ακόμη  Όργιο ψεμάτων από τη ΝΔ Ροδόπης για τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς: Ποια είναι η αλήθεια

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καΐσας Γεώργιος