Την Τετάρτη 9 Αυγούστου θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Τετάρτη 09.08.2023 και ώρα 20:00 στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και την αριθμ. 375/39167/02.06.2022 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:

Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξαμήνου έτους 2023 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καΐσας Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Τακτική Συνεδρίαση)

Προς:

-Δήμαρχο, κ. Ζαμπούκη Ιωάννη

-Δημοτικούς Συμβούλους

-Προέδρους Κοινοτήτων

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Τετάρτη 09.08.2023 και ώρα 20:30 στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την αριθμ. 375/39167/02.06.2022 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Αιτήματα των Ζ.Ι. (12188/04.04.2023), Γ.Ι. (12810/10.04.2023), Χ.Α. (11631/30.03.2023), για δημιουργία θέσεων Φ/Ε (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Αίτημα της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης για συμπληρωματική σήμανση ασφαλείας στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Αίτημα της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης για νέα Διάβαση Πεζών μεταξύ των οδών Μακρυγιάννη και Παρόδου Μακρυγιάννη στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Αίτημα της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης για θέση ΑΜΕΑ (γενική), επί της οδού Ικάρου 7 στην Χιλή Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Κρίση Ενστάσεων Πολεοδομικής Μελέτης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Κοινωφελούς – ΚΦ “Θρησκευτικού Χώρου” (Αγ. Παϊσίου – περιοχή πλατανότοπος Μαΐστρου) (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης υπηρεσιών της επιτροπής των εργασιών της υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση ογκωδών Αστικών Στερεών Αποβλήτων & Αποβλήτων Εκσκαφών κατασκευών & κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Ρούφος Ευαγγ.)
Έγκριση εκκίνησης νέας διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ ΑΒΑΝΤΟΣ του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
Έγκριση ή μη παράτασης της εκμίσθωσης του κυλικείου εντός του Δήμου μετά τη λήξη ισχύος της υπ’ αριθμ. 277/2022 Α.Ο.Ε. (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 223/Πρακτ. 21/07-06-2023 Α.Δ.Σ. αναφορικά με την έγκριση διαγραφής οφειλών από Χ.Κ. (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
Ανάδειξη νέου υποτρόφου 2023 κληροδοτήματος Βασιλείου Ν. Φωτίου (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Ορεστιάδας για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου: «Τοπικό Πολεοδομικό σχέδιο Ορεστιάδας (Τ.Π.Σ.)» με τον ορισμό επιβλέποντα γεωλόγου, για τις γεωλογικές μελέτες του Τ.Π.Σ. (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 2oυ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ “Κατασκευή θερμικού σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και κτιρίων”» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
  Έγκριση 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
  Αναπροσαρμογή του ύψους αποζημίωσης τεκμαιρόμενου οφέλους λόγω διάλυσης σύμβασης της αναδόχου GEOGENESIS Α.Ε. για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
  Έγκριση πρόσληψης 8 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, 2 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (τύπου jcb), 18 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων, 8 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8/μηνης διάρκειας)» (Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.)
  Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελ.)
  Τροποποίηση της 603/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Ορισμός Επιτροπής Καταστροφής Υλικών του Δήμου του άρθρου 199 παρ.6 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 65 & 285 του Ν.3852/2010” (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
  Έγκριση παράτασης σύμβασης έργου “ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ AA-8Π” (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
  Αποδοχή δημιουργίας ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για την υλοποίηση του ΧΠ του Πράσινου Ταμείου του άξονα 4 – Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα – Παράταση Σύμβασης (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)
  Έγκριση έκτακτων κυκλοφορικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της διοργάνωσης «RUN GREECE 2023» (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στη χορωδία «Φωνές της Θράκης» (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
  Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το σχολικό έτος 2023-2024 (Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)
  Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καΐσας Γεώργιος