Τρίτη προσπάθεια για τοποθέτηση ναυαγοσωστών στην Αλεξανδρούπολη

Mε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμος  Αλεξανδρούπολης προχωρά στη μίσθωση σκαφών και εξοπλισμού, καθώς και στην πρόσληψη συμβασιούχων ναυαγοσωστών, προκειμένου, επιτέλους, να τοποθετηθούν, έστω και τώρα, ναυαγοσώστες στις παραλίες.  

Στην απόφαση, που φέρει χθεσινή ημερομηνία, αναφέρεται πως «ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, για την κάλυψη των αναγκών του, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωση σκαφών και λοιπού εξοπλισμού για Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2021 σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020”.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών της Μίσθωσης σκαφών και λοιπού εξοπλισμού για Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2021 σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020 αναφέρονται στην 96 / 2021 μελέτη της υπηρεσίας. Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 58.548,34€. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου για τα έτη στον Κ.Α. 15.6236.001.

Επειδή είμαστε στον Ιούλιο και δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες στις πολυσύχναστες παράλιές του Δήμου Αλεξανδρούπολης, επειδή ο Δήμος μας εξάντλησε όλες τις ενέργειες που απαιτήθηκαν δηλ. πραγματοποίησε διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό και βγήκε άγονος, έκανε απευθείας ανάθεση με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ.γ. ως κατ επείγον και πάλι βγήκε άγονος η υπηρεσία προχωράει στην μίσθωση σκαφών και λοιπού εξοπλισμού της με το προηγούμενο άρθρο ως κατ επείγον σε όλους τους ενδιαφερόμενους πανελλαδικά, σε παράλληλη προκήρυξη για πρόσληψη ναυαγοσωστών μέσα από συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Διαβάστε ακόμη  Αύξηση μεταναστευτικών ροών κατά 154% από Εβρο και νησιά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: α) την 96/2021 μελέτη της υπηρεσίας και τους όρους αυτής.

β) την πίστωση δαπάνης συνολικού ποσού 58.548,34€ € σε βάρος του Κ.Α. 15.6236.001 όπως αναλύεται παραπάνω και

γ) τον τρόπο εκτέλεσης με απ’ ευθείας ανάθεση με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 “Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση” , παρ. γ) “στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση».