Πρόσληψη ιατρού εργασίας στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν. 1568/1985 και του Π.Δ. 17/1996, ύστερα από την 02/13 – 01 – 2016 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. προτίθεται να αναθέσει Σύμβαση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, σε ένα (1) Ιατρό Εργασίας ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας για το έτος 2016, με τους ακόλουθους όρους:

1.    Το σύνολο των ωρών απασχόλησης ορίσθηκε 86 ώρες, για τον Ιατρό Εργασίας, ετησίως.
2.    Η αποζημίωση ανά ώρα απασχόλησης ορίσθηκε στα 46,50 ευρώ χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α. (απαλλαγή βάσει άρθρου 18 Ν.1642/86) δηλαδή η ετήσια αποζημίωσή του θα ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Από τις αμοιβές αυτές θα παρακρατείται φόρος σε ποσοστό 20% (άρθρο Ν2238/94).

3.    Στη Σύμβαση που θα υπογραφεί δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας ούτε εκείνες περί ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.
4.    Οι αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας θα είναι  οι αναφερόμενες στην σχετική νομοθεσία (Ν.3850/10, Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96).

Διαβάστε ακόμη  «Προοπτική Πολιτών» η νέα παράταξη που προέκυψε μετά την απόσυρση του «Πόλη και Πολίτες»

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Ιατρού Εργασίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για το έτος 2016, να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους με κλειστή οικονομική προσφορά στο ανωτέρω προϋπολογισμένο ποσό (4.000), καταθέτοντας Βιογραφικό Σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά : 1)Πτυχίο Ιατρικής 2)Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 3)Τίτλο Ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας 4)Εμπειρία Ιατρού Εργασίας σε παρόμοιες Επιχειρήσεις, και σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο, στην Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α, στον 2ο όροφο των Γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 24).
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν στο τηλέφωνο 25510 31398. (Γενικό Διευθυντή κ. Απόστολο Τσιβά)

Newsroom Alexpoli.gr