3 ειδικούς συνεργάτες ψάχνει ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 

Στην πρόσληψη τριών ειδικών συνεργατών θα προχωρήσει ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ειδικότερα:

1η θέση Ειδικού Συνεργάτη

– Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε νομικά θέματα που αφορούν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και στα Νομικά πρόσωπα αυτού, με έμφαση σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και συναφών αντικειμένων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

– Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής.

– Να είναι δικηγόροι μέλη Δικηγορικού Συλλόγου με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκας

– Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

– Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή τις επαρκείς γνώσεις τους.

– Εμπειρία Δικηγορίας διορισμένου παρά Πρωτοδίκαις Δικηγόρου τουλάχιστον πενταετή.

– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

– Γνώση Η/Υ

– Επιμορφωτικά Σεμινάρια

– Θα εκτιμηθεί η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών.

2η θέση Ειδικού Συνεργάτη

Θα παρέχει συμβουλές γραπτά ή προφορικά σε εξειδικευμένα επιστημονικά ζητήματα τεχνικής φύσεως, που αφορούν ειδικότερα σε τεχνικά θέματα, μελέτες, ανάπτυξη και χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

– Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Διαβάστε ακόμη  Με τιμές και συγκίνηση υποδέχθηκε η Αλεξανδρούπολη την Ολυμπιακή Φλόγα

– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού.

– Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή τις επαρκείς γνώσεις τους.

– Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης για τα οποία προσλαμβάνονται.

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

– Γνώση Η/Υ

– Θα εκτιμηθεί η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών.

3η θέση Ειδικού Συνεργάτη

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη ή κατάρτιση για συστήματα και δίκτυα, τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, την τεχνική υποστήριξη τηλεδιασκέψεων, τη δημιουργία και την παραγωγή πρωτότυπων concepts/διαφημιστικών εκστρατειών/ επικοινωνιακού υλικού το οποίο μπορεί να είναι σε έντυπη μορφή, να χρησιμοποιεί την τεχνική της κινούμενης εικόνας ή να προορίζεται για ψηφιακά / κοινωνικά δίκτυα.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

– Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

– Τουλάχιστον εμπειρία τριών (3) ετών ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης για τα οποία προσλαμβάνονται.

Τα γενικά προσόντα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%94%CE%927%CE%A9%CE%A8%CE%9F-9%CE%91%CE%97?inline=true