Αλεξανδρούπολη: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εγνατίας Οδού προς το ΠΓΝΑ.  

Ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξ/πολης (από χ.θ. 612+157 έως χ.θ. 612+777), προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες  κατασκευής κλάδου εξόδου από τον αριστερό κλάδο της Εγνατίας Οδού προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης.».

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης

Έχοντας  υπόψη:

 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 47, 52, 104 και 109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/07 και ισχύει.

 2) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.

 3) Το υπ’αρίθ. 110018 από 28-03-2022 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. μετά της προσηρτημένης σε αυτό Απόφασης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δ/νσης Συντήρησης και Λειτουργίας Αυτ/μου & Υποδομών της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. με συνημμένη Τεχνική Μελέτη* 

4) Την υπ’αρίθ.4359/22/659615 από 30-03-2022 πρόταση -αναφορά του Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπούντες στη λήψη μέτρων για την ομαλή – ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  :

Άρθρο   1ο

  1. 1. Την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τον  αποκλεισμό της  Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας – Κήπων, Α2 Ε 50 από την χ.θ. 612+157 έως χ.θ. 612+777, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Κήπους, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής εξόδου από τον αριστερό κλάδο της Εγνατίας Οδού προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης, σύμφωνα με την συνημμένη στο ανωτέρω 3) σχετικό τεχνική μελέτη.
  • Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται για λόγους ασφαλείας στα 80 χλμ/ώρα.
  • Η οριζόντια και κάθετη σήμανση που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905Β΄/20-05-2011)Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και την  Εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.
  • Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου.
  1. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ. Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).
Διαβάστε ακόμη  Προκήρυξη 13 θέσεων για γιατρούς του ΕΣΥ σε νοσοκομεία του Έβρου

Άρθρο   2ο

α.  Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010, θα διαρκέσουν από 31-03-2022 μέχρι 30-06-2022 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

β.  Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.

γ.  Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».-

Ο Δ  ι  ε  υ  θ  υ  ν  τ  ή  ς 

Λάμπρος ΤΣΙΑΡΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής