Συνεδριάζει την Τρίτη 5/11/2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 05.11.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (37η), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις.
  2. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αίτημα των 31 συμβασιούχων εργαζομένων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Δραμανίδου Ν., Λαζόπουλος Δ., Μιχαηλίδης Π.) Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ. και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου
    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος