Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης την Παρασκευή 29/11

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 29.11.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (41η), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις.
 2. Συμπλήρωση της 495/2019 απόφασης Δ.Σ. ως προς την παρ. Α αυτής, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 (Διοίκηση Νομικού Προσώπου) της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ ¨Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης¨ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Συμπλήρωση της 496/2019 απόφασης Δ.Σ. ως προς την παρ. Α αυτής, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 (Διοίκηση Νομικού Προσώπου) της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ ¨Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης¨ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 4. Έγκριση παράτασης του έργου «Συντηρήσεις Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 5. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Σ.Ι. του Β. (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 6. Ορισμός μελών Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Υποδομών για Σ.Μ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»προϋπολογισμού  32.967,74 € (πλέον Φ.Π.Α.)ήτοι 40.880,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 • Εφαρμογή προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας οχημάτων σε όλο το μήκος της γέφυρας Λουτρού (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 • Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανακατασκευή ταρτάν Σταδίου Φώτης Κοσμάς» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 • Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση στεγάστρων κάμπινγκ» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 1. Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τροποποίηση της  υπ΄αρθ 6170/21.02.2018 σύμβασης μεταξύ  του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ  ΑΒΕΕ , (προμήθειας γάλακτος ετών 2018 και 2019)  σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 206 του Ν4412/16 και την  υπ΄αριθμ. 9.3761/19 (ΦΕΚ 2466 Β/2019) ΚΥΑ «προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (Εισηγ. κ. Ρούφος Ευαγγ.)
 2. Νέοι Εκπαιδευτές Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Εισηγ. κ. Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)
 1. Έγκριση 12ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 1. Συζήτηση σχετικά με το θέμα «Υποδομή και εγκατάσταση Προπονητηρίου Κλειστού Θόλου Στέγασης Αθλητικών Δραστηριοτήτων» (Εισηγ. κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Μυτιληνός Ευαγγ., Μιχαηλίδης Π.)
 2. Τροποποίηση της 138/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
 3. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021 (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)
 4. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την αναγνώριση της «Ημέρας Μνήμης για τη Γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού»  από τη Βουλή των Ελλήνων (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 29/11/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00  προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/06, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το  παρακάτω θέμα:

 1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού, αποτελεσμάτων, προσαρτήματος και έκθεσης της χρήσεως 2018 (Εισηγ. κ.κ. Κυρτσίδης  Αρ., Μανάργιας Γ.)