Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης στις 20/12

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 20.12.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (42η), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις.
 2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του και γραμματέα με τον αναπληρωτή του, που θα μετέχει στην πενταμελή επιτροπή του άρθρου 11 του Ν.1649/1986 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.1868/1989 σε συνδυασμό με το άρθρο 43 παρ.2 του Ν.4194/2013 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)  
 3. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 4. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής παραχώρησης για χρήση ακινήτου , από την ΠΕΔ, για στέγαση των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 5. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελαμτικής εμπειρίας έως εκατόν δέκα οκτώ (118) απολυμένων από τη ΘΡΑΚΗ Α.Ε. του Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 6. Αποδοχή παραίτησης  Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης και αντικατάστασή του(Εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 7. Υπαγωγή στην   ρύθμιση  ληξιπροθέσμων  ασφαλιστικών οφειλών του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο  Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.-ΤΠΔΚΥ (Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)  (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Κ.Π. του Ι. (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 • Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 2019-2020(Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 • Βελτιώσεις χώρων άθλησης γηπέδων ποδοσφαίρου και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 • Επανασύσταση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής (Εισηγ. κ. Σεϊτανίδου Ελ.)
 • Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης του κυλικείου εντός του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ. κ. Νάκου Μ.)
 • Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης» (Εισηγ. κ. Ρούφος Ευαγγ.)
 • Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια λιπαντικών» (Εισηγ. κ. Ρούφος Ευαγγ.)
 • Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης» (Εισηγ. κ. Ρούφος Ευαγγ.)
 • Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και συντηρήσεων Οχημάτων, Αγροτικών Μηχανημάτων και Μηχανημάτων Έργου» (Εισηγ. κ. Ρούφος Ευαγγ.)
 • Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και συντηρήσεων Οχημάτων, Αγροτικών Μηχανημάτων και Μηχανημάτων Έργου» ( Μοναστηριώτη Ασημίνα)» (Εισηγ. κ. Ουσταδάκης Δ.)
 • Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και συντηρήσεων Οχημάτων, Αγροτικών Μηχανημάτων και Μηχανημάτων Έργου» ( ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.) (Εισηγ. κ. Ουσταδάκης Δ.)
 • Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 • Έγκριση 13ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 • Ορισμός Επιτροπής Καταστροφής Υλικών του Δήμου του άρθρου 199 παρ.6 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 65& 285 του Ν.3852/2010 (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 • Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 • Έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων », με τίτλο: « Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες » (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 • Έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων », με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 • Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων αντισφαίρισης στο Ο.Τ. 594Β» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 • Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη-Αναβάθμιση υποδομών Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 • Έγκριση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 • Αντικατάσταση μέλους  της  κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της  ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)» (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 • Έγκριση  ή μη του σχεδίου  επικαιροποίησης της από 03-04-2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της   ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)» (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή αυτής (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
 • Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Δ΄ Δόση 2019 (Χ.Ε. 2019) των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)