Σύστημα Marketing της πόλης της Καβάλας

Ο Δήμος Καβάλας και οι φορείς του, αφουγκραζόμενοι τις σύγχρονες τάσεις αλλά και τις προβληματικές του τομέα αστικής ανάπτυξης, ξεκίνησαν μια σειρά ενεργειών για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εγκαθίδρυσης ενός συστήματος μάρκετινγκ πόλης, ενός στρατηγικού σχεδίου ως οδηγό βάσης.

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία μιας ισχυρής ταυτότητας της πόλης, συνοδευόμενη από το κατάλληλο σύστημα υποστήριξης και προώθησης. Ένα ισχυρό brand, συνοδευόμενο από σύγχρονα εργαλεία προώθησης που θα λειτουργήσει υποστηρικτικά και συμπληρωματικά με όλες τις επιμέρους θεματικές πολιτικές ανάπτυξης (τουρισμό, πολιτισμό, κλπ).

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, ένα σχέδιο μάρκετινγκ, που θα αποτυπώνει τους στόχους, τις στρατηγικές και τις τακτικές της πόλης Καβάλας, βασισμένο στο όραμα, τους πυλώνες και τους τομείς ανάπτυξης, με σκοπό να διεισδύσει στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε, υποβλήθηκε και τελικά εντάχθηκε η πράξη «Σύστημα Marketing της πόλης της Καβάλας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» – Προϋπολογισμός: 205.000,00€, με Φορέα Υλοποίησης τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας- Δημωφέλεια.
Το σύστημα μάρκετινγκ θα αναπτυχθεί με μακροπρόθεσμη προοπτική και βασισμένο σε μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Το σύστημα μάρκετινγκ θα περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα, το σχέδιο μάρκετινγκ (ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, προσδιορισμός στρατηγικών στόχων, καλές πρακτικές, σχέδιο μάρκετινγκ), το τοπικό σύμφωνο ποιότητας (συναντήσεις εργασίας, εκπόνηση διερευνητικής μελέτης, συμβουλευτική επιχειρήσεων για ένταξη στο Τ.Σ.Π.), το σχέδιο branding (μακέτες, λογότυπο, εφαρμογές, σχέδιο merchandise).
Κατά τη δ’ φάση υλοποίησης του Συστήματος Marketing θα εξεταστεί και οριστεί η συγκρότηση οργανισμού διαχείρισης προορισμού (DMO) ή γραφείου μάρκετινγκ πόλης με εξειδικευμένα στελέχη ή άλλου φορέα – επιτροπής διαχείρισης. Αυτός ο φορέας θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση, την υλοποίηση και τον έλεγχο των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την πράξη.