Αναρτήθηκε για διαβούλευση το νέο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Στο νέο Τοπικό Σχέδιο περιγράφονται οι στόχοι και οι δράσεις του Δήμος Αλεξανδρούπολης έως το 2025, για μια προοδευτική μετάβαση  από το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων σε ένα σύγχρονο, αποδοτικό, φιλικό προς το περιβάλλον και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας.

Αποτελεί προσπάθεια σύνταξης ενός συνεκτικού και ρεαλιστικού σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων, προς την κατεύθυνση της αειφορίας μέσω της υιοθέτησης των βέλτιστων καλών πρακτικών. Θέτει συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για επιμέρους κατηγορίες αποβλήτων, εισηγείται παρεμβάσεις και ενέργειες, σε συμφωνία με τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς στόχους.

Εισηγείται και διαπραγματεύεται: 

Διαβάστε ακόμη  Λύση Αλεξανδρούπολης για τα ουκρανικά σιτηρά

τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, 

την ενίσχυση της χωριστής συλλογής και αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό), 

την ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σημείων, 

τη βελτιστοποίηση του υπάρχοντος συστήματος αποθήκευσης και αποκομιδής απορριμμάτων, 

την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης.

Το Τοπικό Σχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 20/12/2021.