Θέσεις Εργασίας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης : Πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για 8 μήνες.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης Ανακοινώνει : 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που εδρεύει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη : 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%A7%CE%9C%CE%A9%CE%A8%CE%9F-9%CE%A31?inline=true

Διαβάστε ακόμη  Τα σημεία των μαζικών δειγματοληψιών από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ - Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου