2 προσλήψεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Σε δύο προσλήψεις θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, προκειμένου να καλύψει ανάγκες φύλαξης, τόσο στο Αρχαιολογικό Μουσείο και αρχαιολογικούς χώρους της Αλεξανδρούπολης, όσο και στο Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων, θα είναι 5 μήνες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ως τις 26/4.
Αναλυτικά, η ειδικότητα που αναζητείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου για την κάλυψη αυτών των δύο θέσεων σε Αλεξανδρούπολη και Διδυμότειχο είναι «ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων». Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, Λεωφόρος Μάκρης 44, 68131 Αλεξανδρούπολη, υπόψιν κας Ευαγγελίας Πολυχρονάκη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551026103).

Τα κύρια προσόντα

1.Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2.Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας(*).
Αναφορικά με τα προσόντα «Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ», εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα κύρια προσόντα, αυτά είναι: 1.Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2.Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας *).

Διαβάστε ακόμη  Δεκάδες άνθρωποι με πολλά παιδιά περιμένουν σε νησίδα για να περάσουν απέναντι

Αναλυτικά, η προκήρυξη: 

ΕΔΩ