Επιχορήγηση 25.000 ζητά από τον Δήμο το Δημοτικό Ραδιόφωνο Φερών

Νέα επιχορήγηση ύψους 25.000 ευρώ θα αιτηθεί η Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αλεξανδρούπολης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να καλύψει λειτουργικά της έξοδα. Η απόφαση για την κατάθεση του αιτήματος ελήφθη ομόφωνα στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ της Επιχείρησης.

Στην εισήγησή του, ο πρόεδρος Δημήτρης Κολγιώνης ανέφερε:

«Η Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αλεξανδρούπολης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της επιτρέπεται χωρίς κανέναν περιορισμό να αιτείται επιχορήγηση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 25/1988 (ΦΕΚ Α’ 10) «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας σε ποσοστό πάνω από πέντε τοις εκατό (5%) ενός μόνο σταθμού. Εξαιρείται η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή άλλο ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα. Επίσης, επιτρέπεται χωρίς κανέναν περιορισμό η χρηματοδότηση από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή από νομικά πρόσωπα που ελέγχονται και εποπτεύονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) οποιουδήποτε βαθμού» και την ερμηνευτική διάταξη, άρθρο 17 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107), «ορίζεται ότι η αληθής έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 25/1988 (Α’ 10) είναι ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού επιτρέπεται να επιχορηγούνται από τους οικείους ΟΤΑ ή από νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται και ελέγχονται από αυτούς κατά παρέκκλιση κάθε μεταγενέστερης αντίθετης γενικής διάταξης», δεδομένου ότι αποτελεί ιδιόμορφου χαρακτήρα δημοτική επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού. Επιπλέον, θετικές προς τούτο είναι και η υπ’ αριθμ. 501/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθώς και η αριθμ. 4740/1998 νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Διαβάστε ακόμη  Πραγματοποιήθηκε χθες η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ - Μεταναστευτικό και εξοπλιστικά στο επίκεντρο