Επιστρεπτέα 7: Ανοίγει η πλατφόρμα για το 1 δισ. ευρώ.

Ποιες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να ελεγχθούν από την εφορία – Δεν θα ληφθούν υπόψη τροποποιητικές δηλώσεις του 2020 που υποβλήθηκαν μετά τον Ιανουάριο 2021.

To αργότερο έως τη Μεγάλη Τρίτη  αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την Επιστρεπτέα προκαταβολή  7, η οποία θα «μοιράσει» 1 δισ. ευρώ.

Όσοι κάνουν τις αιτήσεις έως και την Μεγάλη Τετάρτη αναμένεται τη Μεγάλη Πέμπτη να εισπράξουν το ύψος της ενίσχυσης που δικαιούνται. Οι πληρωμές θα συνεχιστούν την εβδομάδα μετά το Πάσχα.

Στην πλατφόρμα myBusinessSupport υποβλήθηκαν 704.604 αιτήσεις  ενώ οι ωφελούμενοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν  τις 300.000 επιχειρήσεις που απασχολούν περίπου 600.000 εργαζόμενους.

Στόχος είναι να καλυφθούν συνολικά για το πρώτο τρίμηνο και όσοι δεν κατάφεραν να μπουν στην Επιστρεπτέα 6, επειδή  δεν παρουσίαζαν επαρκή μείωση εσόδων τον Ιανουάριο κι αυτό θα ευνοήσει ιδιαιτέρως τις εμπορικές επιχειρήσεις.

H πιο σημαντική αλλαγή, είναι ότι στον 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα ληφθούν υπόψη τροποποιητικές δηλώσεις του 2020 που υποβλήθηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2021, μετά τον εντοπισμό δεκάδων περιπτώσεων επιχειρήσεων που εμφάνιζαν «μαιμού» τζίρο για να λαμβάνουν μεγάλα ποσά κρατικής ενίσχυσης.

Aναφoρικά με το κριτήριο της μείωσης τζίρου στο σύνολο του 2020, ορίζεται πως οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να μην έχουν αύξηση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019.

Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις: Ο συγκεκριμένος όρος, που εισήχθη για πρώτη φορά στην Επιστρεπτέα 6 δεν θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, βάσει ΚΑΔ (σε αυτές συμπεριλαμβάνεται το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, τα γυμναστήρια, τα κομμωτήρια, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, οι σχολές οδηγών και λοιποί κλάδοι για τους οποίους ισχύουν περιοριστικά μέτρα σήμερα).

Όπως σε όλους τους κύκλους, από τον τέταρτο και μετά το 50% της ενίσχυσης δεν θα επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως το τέλος Αυγούστου 2021 (αντί για Ιούνιο που ίσχυε στην Επιστρεπτέα 6). Επιπλέον,  το υπόλοιπο 50% θα επιστραφεί σε 60 δόσεις από το 2022 (αντί για 48).

Απαιτείται επίσης ελάχιστος τζίρος αναφοράς 600 ευρώ ,που αντιστοιχεί σε 3 μήνες  ενώ οι  νέες επιχειρήσεις θα είναι επιλέξιμες, ανεξαρτήτως τζίρου.

Θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα όρια για επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα: 1.000 ευρώ χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ με έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ με έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων.

Διαβάστε ακόμη  Περιοδεία – παρωδία Σταϊκούρα στον Έβρο με αναμάσημα βαλτωμένων έργων

Από «κόσκινο» οι επιχειρήσεις

Όσες επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να εμφανίσουν τζίρο ούτε 200 ευρώ από τον Ιανουάριο και μετά θα ελεγχθούν εξονυχιστικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Παράλληλα οι αμρόδιες αρχές  θα συγκρίνουν τα μηνιαία μεγέθη των ακαθάριστων εσόδων και εξόδων φέτος σε σχέση με τα μεγέθη προηγούμενων ετών, συλλέγοντας στοιχεία και πληροφορίες τόσο από τις υποβληθείσες δηλώσεις των επιχειρήσεων όσο και από τρίτους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Βασικός στόχος είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκταμίευσης των οικονομικών ενισχύσεων που έχουν τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Υπενθυμίζεται πως, οι παραβάτες που θα εντοπιστούν είτε άμεσα είτε και σε βάθος χρόνου, θα υποχρεωθούν αφενός να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού που έλαβαν ως Επιστρεπτέα Προκαταβολή, αφετέρου θα τους καταλογιστούν τόκοι και προσαυξήσεις.

Για τους λήπτες της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, προβλέπεται εκτεταμένο πλαίσιο ελέγχων και συγκεκριμένα:

  1. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
  2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από την φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.
  3. Ο δικαιούχος λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια όργανα.
  4. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα  χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.